NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Data Binding Two Way giữa hai Form

[C#] Hướng dẫn sử dụng Data Binding Two Way giữa hai Form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 21630 11:38:32, 05/09/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Data Binding dữ liệu giữa hai Form với nhau trong lập trình C#.

[C#] DataBinding Two Form 

Data Binding là cách mapping các thành phần của một data source vào một thành phần GUI và tự động làm việc với dữ liệu.

Ví dụ có thể bind một cột (col) vào một TextBox qua thuộc tính Text hoặc có thể bind cả một table vào DataGrid như DataGridView.

wpf-data-binding-la-gi

databinding_demo

Thường Databinding sẽ có ba loại sau:

 1. One Way
 2. Two Way
 3. ONe Way To Source

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng DataBinding Two Way để biểu diễn dữ liệu giữa hai Form trong C#.

Dưới đây là giao diện demo của ứng dụng:

bindding_demo

Ứng dụng này nghĩa là khi các bạn thay đổi dữ liệu trên form detail, thì dữ liệu ở datagridview của thay đổi theo ngay lập tức.

Trong bài viết này mình sử dụng component BindingSource, để binding dữ liệu giữa hai form với nhau.

Ứng dụng này các bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa thông tin trên DataGridView thông qua một cửa sổ WinForm khác.

Source code Form main.cs:

using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace DataBinding
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.Load += new EventHandler(Form1_Load);
    }
    public BindingSource bindingSource1; 
    private void InitializeData()
    {
      bindingSource1 = new System.Windows.Forms.BindingSource();
      bindingSource1.BindingComplete +=
        new BindingCompleteEventHandler(bindingSource1_BindingComplete);    
      DataSet dataset1 = new DataSet();
      
      string musicXml =
        "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>" +
        "<music>" +
         "<recording><artist>Nguyễn Thảo</artist>" +
         "<cd>Khóc cho một cuộc tình</cd>" +
         "<releaseDate>1994</releaseDate><rating>3.5</rating></recording>" +
         "<recording><artist>Hoàng Thị Thảo</artist><cd>Người ra đi vì đâu</cd>" +
         "<releaseDate>2005</releaseDate><rating>4</rating></recording>" +
         "<recording><artist>Cái Trí Minh</artist>" +
         "<cd>Vì sao trong lòng tôi</cd>" +
         "<releaseDate>1997</releaseDate><rating>4</rating></recording>" +
         "<recording><artist>Trịnh Quốc Khang</artist>" +
         "<cd>Hãy trao cho anh</cd><releaseDate>1987</releaseDate>" +
         "<rating>5</rating></recording>" +
         "<recording><artist>Nguyễn Đình Tuyên</artist>" +
         "<cd>Hà Nội em và tôi</cd>" +
         "<releaseDate>2004</releaseDate><rating>4.5</rating></recording>" +
         "<recording><artist>Lập Trình VB.NET</artist>" +
         "<cd>Một mai qua cơn mê</cd><releaseDate>1995</releaseDate>" +
         "<rating>3.5</rating></recording>" +
         "</music>";
    
      System.IO.StringReader reader = new System.IO.StringReader(musicXml);
      dataset1.ReadXml(reader);
     
      DataTableCollection tables = dataset1.Tables;
      DataView view1 = new DataView(tables[0]);
      bindingSource1.DataSource = view1;
      dataGridView2.DataSource = bindingSource1;
    }
   
    private void bindingSource1_BindingComplete(object sender, BindingCompleteEventArgs e)
    {
      if (e.BindingCompleteContext == BindingCompleteContext.DataSourceUpdate
        && e.Exception == null)
      {
        
        e.Binding.BindingManagerBase.EndCurrentEdit();
      }
    }
    
   

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      InitializeData();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DetailForm detailForm = new DetailForm(bindingSource1);
      detailForm.Show();
    }
  }
  
}

2. source code Form Detail.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DataBinding
{
  public partial class DetailForm : Form
  {
  
 
    private BindingSource formDataSource;
    public DetailForm(BindingSource dataSource)
    {
      InitializeComponent();
      formDataSource = dataSource;
      textBox1.DataBindings.Clear();
      textBox2.DataBindings.Clear();
      textBox3.DataBindings.Clear();
      textBox4.DataBindings.Clear();
      textBox1.DataBindings.Add("Text", formDataSource, "cd", true, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged);
      
      textBox2.DataBindings.Add("Text", formDataSource, "artist", true, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged);
      textBox3.DataBindings.Add("Text", formDataSource, "releaseDate", true, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged);
      textBox4.DataBindings.Add("Text", formDataSource, "rating", true, DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged);
    }

  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Data Binding Two Way giữa hai Form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 21630 11:38:32, 05/09/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.