NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng theo dõi máy in bao nhiêu trang (Monitor Printer)

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng theo dõi máy in bao nhiêu trang (Monitor Printer)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4099 14:05:09, 26/02/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các Track số lượng Print Job trên từng máy in lập trình C#, Winform.

[C#] Monitoring Printer Total Page

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Trigger Printer Job c#:

monitor_printer_page

Ở giao diện hình trên các bạn thấy ứng dụng mình bắt được các gói tin Printer Job.

Ứng dụng này mình sử dụng thư viện PrinterQueueWatch.dll để lấy thông tin lịch in. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện này ở từ khóa PrinterQueueWatch nhé.

Source code monitor printer page c#:

using PrinterQueueWatch;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TrackPrinterPage
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StartWatching();
    }

    public void StartWatching()
    {
      var printer = new Printer();
      var listPrinter = printer.GetListPrinter();

      foreach (var item in listPrinter)
      {
        PrintMonitor[] objPrint = new PrintMonitor[2];
        var mPr = new PrinterMonitorComponent();
        mPr.MonitorPrinterChangeEvent = false;
        mPr.JobAdded += Addedtest;
        try
        {
          mPr.AddPrinter(item.name);
        }
        catch (Exception e)
        {
          // clsErrorTrace.CreateLog("StartWatching", e);
        }
      }

      
    }

    public void Addedtest(object sender, PrintJobEventArgs e)
    {
      try
      {
        
        string str = "";
        str += "Printer Name: " + e.PrintJob.PrinterName + Environment.NewLine;
        str += "User Name: " + e.PrintJob.UserName + Environment.NewLine;
        while(!e.PrintJob.Printed)
        {
          Thread.Sleep(10);
        }
        str += "Document Name: " + e.PrintJob.Document + Environment.NewLine;
        str += "Total Pages Printed: " + e.PrintJob.TotalPages + Environment.NewLine;
        str += "Date Time: " + e.PrintJob.Submitted + Environment.NewLine;

        Console.WriteLine(str);
        richTextBox1.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          richTextBox1.Text += str;
        }));
        
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // clsErrorTrace.CreateLog("Addedtest", ex);
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var printer = new Printer();
      var listPrinter = printer.GetListPrinter();
      foreach(var item in listPrinter)
      {
        cb_printer.Items.Add(item.name);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng theo dõi máy in bao nhiêu trang (Monitor Printer)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4099 14:05:09, 26/02/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.