[C#] Hướng dẫn chuyển đổi DataTable sang Table HTML

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi DataTable sang Table HTML
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2356 13:41:21, 28/07/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu từ DataTable C# sang Table HTML và hiển thị lên Webbrowser.

[C#] Export DataTable to Table HTML

Thường trong lập trình ứng dụng, các bạn thường sử dụng Report để xuất báo cáo thông tin.

Tuy nhiên, trong bài này mình sẽ xuất dữ liệu từ DataTable sang table HTML nhanh chóng và sử dụng thư viện Bootstrap Framework, để hiển thị dữ liệu.

Sau khi view dữ liệu ở dạng Website, các bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu này dưới dạng File PDF, hoặc có thể in bảng dữ liệu này ra.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Table HTML:

table_html_demo_csharp

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DataTable2HTML
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_export_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataTable table = new DataTable();
      table.Columns.Add("STT", typeof(int));
      table.Columns.Add("Mã số", typeof(string));
      table.Columns.Add("Tên học sinh", typeof(string));
      table.Columns.Add("Ngày sinh", typeof(string));
      table.Columns.Add("Toán", typeof(double));
      table.Columns.Add("Văn", typeof(double));
      table.Columns.Add("Anh Văn", typeof(double));
      table.Columns.Add("Vật Lý", typeof(double));
      table.Columns.Add("Hóa Học", typeof(double));
      table.Columns.Add("Sinh Học", typeof(double));
      table.Rows.Add(1, "SV001", "Nguyễn Thảo", "28/03/2000", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(2, "SV002", "Hoàng Dược Sư", "15/01/1980", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(3, "SV003", "Trương Vô Kỵ", "24/05/2004", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(4, "SV004", "Dương Quá", "23/03/1978", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(5, "SV005", "Âu Dương Phong", "21/10/1968", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(6, "SV006", "Chu Chỉ Nhược", "24/03/1963", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(7, "SV007", "Hồng Thất Công", "05/03/1998", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(8, "SV008", "Dương Trùng Dương", "02/03/1970", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(9, "SV009", "Tiểu Long Nữ", "10/02/1988", 7,8,8,6,7,10);
      table.Rows.Add(10, "SV010", "Lý Mạc Sầu", "05/07/1991", 7,8,8,6,7,10);
      
      

      string HtmlBody = ExportDatatableToHtml(table);
      System.IO.File.WriteAllText(@"E:abc.HTML", HtmlBody);
      webBrowser1.Url = new Uri(@"E:abc.HTML");
    }
    protected string ExportDatatableToHtml(DataTable dt)
    {
      StringBuilder strHTMLBuilder = new StringBuilder();
      strHTMLBuilder.Append("<html >");
      strHTMLBuilder.Append("<head>");
      strHTMLBuilder.Append("<meta charset='utf-8'>");
      strHTMLBuilder.Append("</head>");
      strHTMLBuilder.Append(@"<link rel='stylesheet' href='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css' integrity='sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk' crossorigin='anonymous'>");
      strHTMLBuilder.Append("<script src='https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js' integrity='sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo' crossorigin='anonymous'></script>");
      strHTMLBuilder.Append(" <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js' integrity='sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIPm49' crossorigin='anonymous'></script>");
      strHTMLBuilder.Append("<script src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js' integrity='sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy' crossorigin='anonymous'></script>");
      strHTMLBuilder.Append("<body>");

      strHTMLBuilder.Append("<h3 style='margin: 20px; color: #bd2130; font-weight: bold; text-align: center;'> DANH SÁCH ANH HÙNG THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP</h3>");
      strHTMLBuilder.Append("<table class='table table-sm table-hover' style='margin: 20px;'>");

      strHTMLBuilder.Append("<thead>");
      strHTMLBuilder.Append("<tr class='bg-success' style='color: white; text-align: left;'>");
      foreach (DataColumn myColumn in dt.Columns)
      {
        strHTMLBuilder.Append("<th class='border border-secondary'>");
        strHTMLBuilder.Append(myColumn.ColumnName);
        strHTMLBuilder.Append("</th>");

      }
      strHTMLBuilder.Append("</tr>");
      strHTMLBuilder.Append("</thead>");


      foreach (DataRow myRow in dt.Rows)
      {

        strHTMLBuilder.Append("<tr>");
        foreach (DataColumn myColumn in dt.Columns)
        {
          strHTMLBuilder.Append("<td class='border border-secondary'>");
          strHTMLBuilder.Append(myRow[myColumn.ColumnName].ToString());
          strHTMLBuilder.Append("</td>");

        }
        strHTMLBuilder.Append("</tr>");
      }
      
      strHTMLBuilder.Append("</table>");
      strHTMLBuilder.Append("</body>");
      strHTMLBuilder.Append("</html>");

      string Htmltext = strHTMLBuilder.ToString();

      return Htmltext;

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: datatable c#table html c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi DataTable sang Table HTML
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2356 13:41:21, 28/07/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.