NEWS

[C#] Hướng dẫn bảo mật ứng dụng 2FA (Multi-factor Authentication) trên Winform

[C#] Hướng dẫn bảo mật ứng dụng 2FA (Multi-factor Authentication) trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1377 11:40:02, 25/03/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn, cách bảo mật ứng dụng đăng nhập 2 lớp 2FA (Multi-factor Authentication) trên C# winform.

[C#] How to make 2FA Microsoft Authenticate login in Winform

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

opt_mic

Đầu tiên, các bạn cài ứng dụng Microsoft Authenticate vào điện thoại của các bạn.

Tiếp đến các bạn scan mã qrcode trên.

Nó sẽ hiển thị cho các bạn mã OTP gồm 6 số để các bạn thực hiện đăng nhập 2FA.

otps

Nó sẽ hiện thị số như hình bên dưới.

Full source code c#:

using OtpNet;
using QRCoder;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace OTP_Microsoft_Auth
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    readonly QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
    const int DEFAULT_STEP = 30;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      txtAppName.Focus();
      txtAppName.Text = "Demo2FA Auth";
      txtIssuer.Text = "Thảo meo - Laptrinhvb.net";
      txtSecret.Text = Base32Encoding.ToString(KeyGeneration.GenerateRandomKey(20));
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void txtSecret_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtAppName.Text != "" && txtIssuer.Text != "" && txtSecret.Text != "")
      {
        var qrCodeUri = $"otpauth://totp/{Uri.EscapeDataString(txtAppName.Text)}?secret={txtSecret.Text}&issuer={Uri.EscapeDataString(txtIssuer.Text)}";

        using (var qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(qrCodeUri, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q))
        {
          using (var qrCode = new QRCode(qrCodeData))
          {
            var qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20);

            using (var memory = new MemoryStream())
            {
              qrCodeImage.Save(memory, ImageFormat.Bmp);
              memory.Position = 0;
              var bitmapImage = new Bitmap(memory);
              pictureBox1.Image = bitmapImage;
            }
          }

        }

      }
    }

    private void txtVerify_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var totp = new Totp(Base32Encoding.ToBytes(txtSecret.Text));

      var isValidTotpCode = totp.VerifyTotp(txtCodeOTP.Text, out long timeStepMatched, new VerificationWindow(previous: 1, future: 1));

      var now = DateTime.UtcNow;
      var step = Math.Floor((now - new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds / DEFAULT_STEP);

      lblCode1.Text = $"{totp.ComputeTotp(now.AddSeconds(-DEFAULT_STEP))}{Environment.NewLine}({step - 1})";
      lblCode2.Text = $"{totp.ComputeTotp(now)}{Environment.NewLine}({step})";
      lblCode3.Text = $"{totp.ComputeTotp(now.AddSeconds(DEFAULT_STEP))}{Environment.NewLine}({step + 1})";


      if (isValidTotpCode)
      {
        
        MessageBox.Show($"Valid TOTP Code (step: {timeStepMatched})!");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Invalid TOTP Code");
      }
    }

  
  }
}
Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn bảo mật ứng dụng 2FA (Multi-factor Authentication) trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1377 11:40:02, 25/03/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.