NEWS

[C#] Show Modal Winform like Bootstrap

[C#] Show Modal Winform like Bootstrap
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1798 16:15:49, 10/05/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng show Modal Effect giống Boottrap Website.

[C#] Show Modal Dialog Effect Like Bootstrap Winform

Dưới đây, video demo ứng dụng:

Source code FormMain.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace modal
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public static int parentX, parentY;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form modalBackground = new Form();
      using (modalForm modal = new modalForm(this)) {

        modalBackground.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
        modalBackground.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        modalBackground.Opacity = .50d;
        modalBackground.BackColor = Color.Black;
        modalBackground.Size = this.Size;
        modalBackground.Location = this.Location;
        modalBackground.ShowInTaskbar = false;
        modalBackground.Show();
        modal.Owner = modalBackground;

        parentX = this.Location.X;
        parentY = this.Location.Y;

        modal.ShowDialog();
        modalBackground.Dispose();


      }
    }
  }
}

Source code FormModal.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace modal
{
  public partial class modalForm : Form
  {
    public Form _parent;
    public modalForm(Form parent)
    {
      InitializeComponent();
      this._parent = parent;
      
    }
    public bool isShow = true;

    private void modalEffect_Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (isShow)
      {
        if (Opacity >= 1)
        {
          modalEffect_Timer.Stop();
        }
        else
        {
          Opacity += .04;
        }

        int y = Form1.parentY += 6; //INCREMENT
        this.Location = new Point(childFormX, y);
        if (y >= i)
        {
          modalEffect_Timer.Stop();
        }
      }
      else {
        if (Opacity <= 0)
        {
          modalEffect_Timer.Stop();
          this.Close();
        }
        else
        {
          Opacity -= .04;
        }

        int y = Form1.parentY -= 6; //DECREMENT
        this.Location = new Point(childFormX, y);
        if (y == i)
        {
          modalEffect_Timer.Stop();
          this.Close();
        }
      }

    }
    int i, childFormX, childFormY;

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      button1_Click(sender, e);  
    }

    private void modalForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      int parentFormX = _parent.Location.X;
      int parentFormY = _parent.Location.Y;
      childFormX = parentFormX + (_parent.Width - this.Width) / 2;
      childFormY = parentFormY + (_parent.Height - this.Height) / 2;

      i = childFormY;
      this.Location = new Point(childFormX, childFormY);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      i = 0;
      isShow = false;
      modalEffect_Timer.Start();


      //this.Close();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Show Modal Winform like Bootstrap
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1798 16:15:49, 10/05/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.