NEWS

[C#] Cách tạo font, color random in RichtextBox

[C#] Cách tạo font, color random in RichtextBox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8429 08:47:35, 28/08/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình tiếp tục chia sẽ cho các bạn source code cách tạo random font chữ, màu sắc vào RichTextBox C#.

Ở ứng dụng này, mình sẽ bắt sự kiện Text Change khi nhập text vào ô input, và mình sẽ lấy chữ vừa gõ thay đổi random font chữ và color (màu sắc).

Giao diện demo ứng dụng:

random text, color, font C#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace howto_ransom_note_rtf
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private string[] FontNames =
    {
      "Times New Roman",
      "Courier New",
      "Comic Sans MS",
      "Arial",
      "Tahoma",
      "AvantGarde Md BT",
      "Benguiat Bk BT",
      "Bookman Old Style",
      "Bremen Bd BT",
      "Century Gothic",
      "Dauphin",
      "Curlz MT",
      "GoudyHandtooled BT",
    };

    private Color[] FontColors =
    {
      Color.Red,
      Color.Green,
      Color.Blue,
      Color.Orange,
      Color.Brown,
      Color.Magenta,
      Color.Purple,
      Color.BurlyWood,
      Color.HotPink,
    };

    private Random Rand = new Random();


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DrawText();
    }


    private void txtText_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      DrawText();
    }


    private void DrawText()
    {
      rchText.Text = "";
      foreach (char ch in txtText.Text)
      {
        DrawCharacter(ch);
      }
    }


    private void DrawCharacter(char ch)
    {
      const float min_size = 25;
      const float max_size = 35;


      string font_name = FontNames[Rand.Next(0, FontNames.Length)];
      float font_size = (float)(min_size + Rand.NextDouble() * (max_size - min_size));
      FontStyle font_style = FontStyle.Regular;
      if (Rand.Next(0, 2) == 1) font_style |= FontStyle.Bold;
      if (Rand.Next(0, 2) == 1) font_style |= FontStyle.Italic;


      rchText.SelectionFont = new Font(font_name, font_size, font_style);
      rchText.SelectionColor = FontColors[Rand.Next(0, FontColors.Length)];
      rchText.AppendText(ch.ToString());
    }
  }
}

HAVE FUN heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Cách tạo font, color random in RichtextBox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8429 08:47:35, 28/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.