[DEVEXPRESS + C#] Tạo cột số thứ tự tăng tự động cho dòng và group trong GridControl

[DEVEXPRESS + C#] Tạo cột số thứ tự tăng tự động cho dòng và group trong GridControl
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 25223 00:53:22, 07/03/2016C#   In bài viết

Bài viết hôm nay hướng dẫn các bạn tạo cột số thứ tự tự động tăng cho từng dòng và group dữ liệu trong GridControl. Việc tạo cột số thứ tự này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định vị trí của dòng dữ liệu trên GridView hơn, nếu có thêm Group thì lúc đó GridView của bạn nhìn sẽ gọn và hợp lý hơn. Sau đây là bài hướng dẫn chi tiết:(Các bạn có thể phải triển thêm bằng các tạo ra 1 GridControl mới có sẵn cột số thứ tự, nếu không biết tạo control mới từ control có sẵn qua bài viết sau: Phần 1)

B1. Các thư viện mới sử dụng trong chương trình

using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;

B2. Sự kiện được sử dụng để vẽ cột số thứ tự

gridView1.CustomDrawRowIndicator += gridView1_CustomDrawRowIndicator;

B3. Viết sự kiện

void gridView1_CustomDrawRowIndicator(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowIndicatorCustomDrawEventArgs e)
{
	if (!gridView1.IsGroupRow(e.RowHandle)) //Nếu không phải là Group
	{
		if (e.Info.IsRowIndicator) //Nếu là dòng Indicator
		{
			if (e.RowHandle < 0)
			{
				e.Info.ImageIndex = 0;
				e.Info.DisplayText = string.Empty;
			}
			else
			{
				e.Info.ImageIndex = -1; //Không hiển thị hình
				e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString(); //Số thứ tự tăng dần
			}
			SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font); //Lấy kích thước của vùng hiển thị Text
			Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
			BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView1); })); //Tăng kích thước nếu Text vượt quá
		}
	}
	else
	{
		e.Info.ImageIndex = -1;
		e.Info.DisplayText = string.Format("[{0}]",(e.RowHandle *-1)); //Nhân -1 để đánh lại số thứ tự tăng dần
		SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font);
		Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
		BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView1); }));
	}
}

B4. Hàm để tăng kích thước của Indicator khi có thay đổi về giá trị của RowHandle

bool cal(Int32 _Width,GridView _View)
{
	_View.IndicatorWidth = _View.IndicatorWidth < _Width ? _Width : _View.IndicatorWidth;
	return true;
}

Và dưới đây là video hướng dẫn chi tiết

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy Like Share để ủng hộ nha các bạn !

Tags: gridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS + C#] Tạo cột số thứ tự tăng tự động cho dòng và group trong GridControl
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 25223 00:53:22, 07/03/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.