NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Ribbon Mini Toolbar giống Microsoft Word trong RichEditControl

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Ribbon Mini Toolbar giống Microsoft Word trong RichEditControl
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4509 13:02:07, 24/10/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Ribbon Mini Toolbar trong RichEditControl của Devexpress.

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Ribbon Mini Toolbar giống Microsoft Word trong RichEditControl

Từ phiên bản Microsoft Word 2016 trở đi, Microsoft đã thay đổi giao diện sang dạng RibbonControl Bar.

Trong phiên bản mới này, khi các bạn chọn một vùng nào đó của văn bản, thì ứng dụng Word sẽ hiển thị một thanh Mini Toolbar giống như hình bên dưới.

mini_toolbar_csharp

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tương tự cho RichEditControl Devepxress từ phiên bản 11 trở lên.

Và dưới đây là giao diện demo ứng dụng sử dụng Ribbon Mini Toolbar Devexpress C# của mình:

mini_toolbar_csharp_devexpress

Từ giao diện Ribbon control các bạn chọn thuộc tính và tìm kiếm thuộc tính Mini toolbar của Ribbon control để chúng ta tạo menu, như hình dưới đây:

mini_toolbar_csharp_devexpress1

Sau khi chọn xong, các bạn click chọn vào ribbonMiniToolbar1 và chạy Run Designer để tiến hành cấu hình thêm các button cho toolbar này.

mini_toolbar_csharp_devexpress2

Sau khi thêm xong, các bạn tiến hành code như mình ở source code bên dưới.

Source code RibbonMiniToolbar Devexpress C#:

using DevExpress.Office.Utils;
using DevExpress.XtraBars.Ribbon;
using DevExpress.XtraRichEdit.API.Native;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace RibbonMiniToolbarApp
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      richEditControl1.MouseUp += richEditControl1_MouseUp;
    }


    void richEditControl1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (richEditControl1.Document.Selection.Length != 0)
      {
        DocumentPosition documentPosition = richEditControl1.Document.CaretPosition;
        Rectangle documentRectangle = richEditControl1.GetBoundsFromPosition(documentPosition);
        Point documentPoint = new Point(documentRectangle.Left, documentRectangle.Bottom);
        Point clientPoint = Units.DocumentsToPixels(documentPoint, richEditControl1.DpiX, richEditControl1.DpiY);
        Point screenPoint = richEditControl1.PointToScreen(clientPoint);
        ribbonMiniToolbar1.Show(screenPoint);

      }
    }


    private int GetRibbonMiniToolbarHeight()
    {
      PropertyInfo p = typeof(RibbonMiniToolbar).GetProperty("Form", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
      DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonMiniToolbarPopupForm f = p.GetValue(ribbonMiniToolbar1, null) as DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonMiniToolbarPopupForm;
      int height = f.Size.Height;
      return height;
    }
    private void richEditControl1_PopupMenuShowing(object sender, DevExpress.XtraRichEdit.PopupMenuShowingEventArgs e)
    {
      DevExpress.XtraRichEdit.Menu.RichEditPopupMenu defaultMenu = e.Menu;
      defaultMenu.CloseUp += defaultMenu_CloseUp;

      ribbonMiniToolbar1.OpacityOptions.AllowTransparency = false;
      int height = GetRibbonMiniToolbarHeight();
      ribbonMiniToolbar1.Show(new Point(Control.MousePosition.X, Control.MousePosition.Y - height));
    }

    void defaultMenu_CloseUp(object sender, EventArgs e)
    {
      DevExpress.XtraRichEdit.Menu.RichEditPopupMenu menu = sender as DevExpress.XtraRichEdit.Menu.RichEditPopupMenu;
      ribbonMiniToolbar1.OpacityOptions.AllowTransparency = true;
      menu.CloseUp -= defaultMenu_CloseUp;
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: ribbonminitoolbar devexpressribbon mini toolbar c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Ribbon Mini Toolbar giống Microsoft Word trong RichEditControl
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4509 13:02:07, 24/10/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.