NEWS

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 3)

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 3)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4057 09:17:28, 06/03/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn các câu lệnh truy vấn phổ biến và thường được sử dụng trong Sqlserver phần 3.

[SQLSERVER] Những câu lệnh quan trọng cần biết trong Sqlserver.

Câu 21: Lấy Session Id hiện tại của User

SELECT @@SPID AS 'Session_Id'

image021

 

Câu 22: Lấy giá trị hiện hành của TEXTSIZE

SELECT @@TEXTSIZE AS 'Text_Size' 

image022

 

Câu 23: Xem dung lượng lưu trữ còn trống trên ổ cứng HardDisk

EXEC master..xp_fixeddrives 

image023

 

Câu 24: Vô hiệu hóa Trigger

Cú pháp:

ALTER TABLE Table_Name DISABLE TRIGGER Trigger_Name 

Ví dụ: 

ALTER TABLE Employee DISABLE TRIGGER TR_Insert_Salary

 

Câu 25: Kích hoạt Trigger

Cú pháp:

ALTER TABLE Table_Name ENABLE TRIGGER Trigger_Name 

Ví dụ:

ALTER TABLE Employee ENABLE TRIGGER TR_Insert_Salary 

 

Câu 26: Vô hiệu hóa tất cả các Trigger của một bảng Table

Cú pháp:

ALTER TABLE Table_Name DISABLE TRIGGER ALL 

Ví dụ:

ALTER TABLE Demo DISABLE TRIGGER ALL 

 

Câu 27: Kích hoạt lại tất cả các Trigger của một bảng Table

Cú pháp:

ALTER TABLE Table_Name ENABLE TRIGGER ALL 

Ví dụ:

ALTER TABLE Demo ENABLE TRIGGER ALL 

 

Câu 28: Vô hiệu hóa tất cả các Trigger trong một Database

Cú pháp:

Use Database_Name 
 
Exec sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER all" 

image024

 

Câu 29: Kích hoạt lại tất cả các Trigger trong Database

Cú pháp:

Use Demo 
 
Exec sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER all"

image025

 

Câu 30: Liệt kê tất cả danh sách Store Procedure được chỉnh sửa (thay đổi) theo số ngày quy định (n ngày)

SELECT name,modify_date 
 
FROM sys.objects 
 
WHERE type='P' 
 
AND DATEDIFF(D,modify_date,GETDATE())< N

image026

 

Các bạn tiếp tục đón đọc tiếp ở phần 4 nhé.

Thanks for Watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 3)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4057 09:17:28, 06/03/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.