NEWS

[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql

[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6335 15:01:52, 26/03/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách select * from where từ câu lệnh Store Procedure Sql.

Mình ví dụ: Mình có một bạn Store Procedure như sau, khi truyền dữ liệu từ ngày đến ngày lên, hệ thống sẽ trả về một bản dữ liệu report dùng để báo cáo.

EXEC dbo.pro_thuchien_dinhmuc_dinhphoi '2019-03-25', '2019-03-25' 

Quan-He-Csharp-SQL-Store-procedure

Dữ liệu khi thực hiện câu lệnh procedure trên:

store_procedure_sql

Và mặc định khi chúng ta viết Store Procedure thì chúng ta sẽ không thể truy vấn where hay order by từ câu lệnh Procedure này được.

Ví dụ: trong ví dụ này, mình muốn filter dữ liệu của cột mã nhóm 44 ra thôi, thì mình sẽ xử lý thế nào.

Cách xử lý tạo ra một bảng Table tạm và Insert các column đó vào.

Sau đó, chúng ta sẽ truy vấn dữ liệu trên table temp này.

  1. Tạo cấu trúc bảng tạm
DECLARE @tablevar TABLE(manhom VARCHAR(200),
[macummay] VARCHAR(200),
[matt] VARCHAR(6),
[tentt] NVARCHAR(50),
[tenpx] NVARCHAR(50),
[nhommay] NVARCHAR(50),
[ngaylamviec] DATE,
[ngaynhap] DATE,
[sothanh] FLOAT(8),
[soluong] FLOAT(8),
[somet] FLOAT(8),
[som2] FLOAT(8),
[sogio] DECIMAL(38, 6),
[calamviec] FLOAT(8),
[idcalamviec] INT,
[sophut] INT,
[sokhoi] FLOAT(8),
[phut_dinhmuc] FLOAT(8),
[vanhanh] INT,
[chinhmay] FLOAT(8),
[tylegio] FLOAT(8),
[tylengay] FLOAT(8),
[khuvuc] NVARCHAR(50));

2. Insert dữ liệu từ Procedure sql vào bảng tạm mới tạo.

insert into @tablevar exec dbo.USP_DinhmucSanxuat_Getdinhmuc '2019-03-25', '2019-03-25' 

3. Bây giờ chúng ta, sẽ thực hiện truy vấn tữ bảng tạm để filter.

DECLARE @tablevar TABLE(manhom VARCHAR(200),
[macummay] VARCHAR(200),
[matt] VARCHAR(6),
[tentt] NVARCHAR(50),
[tenpx] NVARCHAR(50),
[nhommay] NVARCHAR(50),
[ngaylamviec] DATE,
[ngaynhap] DATE,
[sothanh] FLOAT(8),
[soluong] FLOAT(8),
[somet] FLOAT(8),
[som2] FLOAT(8),
[sogio] DECIMAL(38, 6),
[calamviec] FLOAT(8),
[idcalamviec] INT,
[sophut] INT,
[sokhoi] FLOAT(8),
[phut_dinhmuc] FLOAT(8),
[vanhanh] INT,
[chinhmay] FLOAT(8),
[tylegio] FLOAT(8),
[tylengay] FLOAT(8),
[khuvuc] NVARCHAR(50));
INSERT INTO @tablevar
EXEC dbo.USP_DinhmucSanxuat_Getdinhmuc '2019-03-25', '2019-03-25';
SELECT * FROM @tablevar WHERE manhom='43';

 

Kết quả truy vấn trên Store Procedure trong sql

store_procedure_sql2

 

THANKS FOR WATCHING!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6335 15:01:52, 26/03/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.