NEWS

[SQLSERVER] Sử dụng CTE (Common Table Expression) trong sql server

[SQLSERVER] Sử dụng CTE (Common Table Expression) trong sql server
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 33875 08:21:34, 06/11/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Common Table Expression được viết tắt là CTE trong sql server.

Vậy CTE trong sqlserver là gì?

CTE có thể được xem như một bảng chứa dữ liệu tạm thời từ câu lệnh được định nghĩa trong phạm vi của nó. CTE tương tự như một bảng dẫn xuất (derived table) ở chỗ nó không được lưu trữ như một đối tượng và chỉ kéo dài trong suốt thời gian của câu truy vấn. Không giống như bảng dẫn xuất, CTE có thể tự tham chiếu tới bản thân của nó và có thể tham chiếu nhiều lần trong một câu truy vấn.

cte trong sqlserver

II. Mục đích của CTE:
- Tạo truy vấn đệ quy (recursive query).
- Thay thế View trong một số trường hợp.
- Cho phép nhóm một cột từ truy vấn con.
- Tham chiếu tới bảng kết quả nhiều lần trong cùng một lệnh.

III. Ưu điểm của CTE:
CTE có nhiều ưu điểm như khả năng đọc dữ liệu được cải thiện và dễ dàng bảo trì các truy vấn phức tạp. Các truy vấn có thể được phân thành các khối nhỏ, đơn giản. Những khối này được sử dụng để xây dựng các CTE phức tạp hơn cho đến khi tập hợp kết quả cuối cùng được tạo ra.
CTE có thể được định nghĩa trong function, store procedure, view, trigger.

IV. Cú pháp của CTE:

WITH expression_name [ ( column_name [,...n] ) ]

AS

( 

   CTE_query_definition 

)

SELECT

FROM expression_name;

Ví dụ sử dụng CTE trong sqlserver:

USE AdventureWorks2008R2;
GO
-- Define the CTE expression name and column list.
WITH Sales_CTE (SalesPersonID, SalesOrderID, SalesYear)
AS
-- Define the CTE query.
(
    SELECT SalesPersonID, SalesOrderID, YEAR(OrderDate) AS SalesYear
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    WHERE SalesPersonID IS NOT NULL
)
-- Define the outer query referencing the CTE name.
SELECT SalesPersonID, COUNT(SalesOrderID) AS TotalSales, SalesYear
FROM Sales_CTE
GROUP BY SalesYear, SalesPersonID
ORDER BY SalesPersonID, SalesYear;
GO
Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Sử dụng CTE (Common Table Expression) trong sql server
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 33875 08:21:34, 06/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.