[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo file backup Database bằng file BAT

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo file backup Database bằng file BAT
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8116 15:18:35, 21/04/2018C#   In bài viết

Hi chào các bạn! Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn đoạn script để chạy backup database SQL Server.

Bình thường, các bạn muốn backup database sqlserver thì mình phải vào Sql Management Studio.

Phải chọn nhiều thao tác để thực hiện backup. Nếu bạn là dân lập trình phát triển phần mềm cho công ty, cứ mỗi giờ chiều là bạn phải thực hiện thao tác backup để chép database mang về nhà.

Dưới đây, mình sẽ cung cấp cho các bạn code script để tạo file .BAT, để thực hiện backup database xong và nén dữ liệu thành file .ZIP

@echo off
for /f "delims=" %%a in ('wmic OS Get localdatetime  ^| find "."') do set mydate=%%a
REM echo Year=%mydate:~0,4%
REM echo Month=%mydate:~4,2%
REM echo Day=%mydate:~6,2%
REM echo hour=%mydate:~8,2%
REM echo Minutes=%mydate:~10,2%
REM echo seconds=%mydate:~12,2%

REM day la format file nha
set foldername=E:ackup
set databasename=NORTHWND
set filename=%databasename%_%mydate:~0,4%%mydate:~4,2%%mydate:~6,2%_%mydate:~8,2%%mydate:~10,2%
set bakfilename=%foldername%%filename%.bak
set zipfilename=%foldername%%filename%.zip

set cmdStr=sqlcmd -U sa -P minh123 -S 127.0.0.1 -d %databasename% -Q "BACKUP DATABASE %databasename% TO DISK = '%bakfilename%'"
echo.
echo running command: creating bak file....
%cmdStr%
set cmdStr="C:Program Files (x86)WinRARwinrar.exe" a -afzip "%zipfilename%" "%bakfilename%"
echo.
echo running command: %cmdStr%
%cmdStr%
set cmdStr=DEL /q /f "%bakfilename%"
echo.
echo running command: %cmdStr%
%cmdStr%
echo.
echo All Completed !
REM %cmdStr%
pause

HAVE FUN :)

Tags: backup databasebat

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo file backup Database bằng file BAT
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8116 15:18:35, 21/04/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.