NEWS

[DEVEXPRESS] Demo ứng dụng tải hình ảnh Bất đồng bộ vào TileView trong Gridview của Devexpress

[DEVEXPRESS] Demo ứng dụng tải hình ảnh Bất đồng bộ vào TileView trong Gridview của Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3662 11:26:21, 25/10/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tải hình ảnh bất đồng bộ vào Gridview dưới góc nhìn layout Tileview Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Load Image Async to TileView C#

Bài này mình sẽ nói về TileView Devexpress, khi các bạn tải hình ảnh dạng Thumbnail vào Tileview.

Nếu các bạn có ít hình load vào thì không sao, nhưng nếu bạn có khoảng 100 hoặc 1000 hình ảnh cần load vào Tileview.

Nếu các bạn tải hình ảnh bình thường (đồng bộ) thì ứng dụng của các bạn sẽ bị treo.

Và mong muốn là hình nhiều, nhưng khi mình scroll đến đâu hình ảnh mới bắt đầu load và tải bằng async (bất đồng bộ).

Giao diện Demo ứng dụng Load Async Image to TileView C#

load_tileview_async_image

Full source code load async Image c#:

using DevExpress.XtraGrid.Views.Tile;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TileView_ManualThumbs {
  public partial class Form1 : Form {
    public Form1() {
      InitializeComponent();
    }

    List<Texture> textures;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {
      InitData();

      gridControl1.DataSource = textures;
      tileView1.OptionsTiles.ItemSize = new Size(90, 40);
      tileView1.GetThumbnailImage += TileView1_GetThumbnailImage;     
      tileView1.ColumnSet.BackgroundImageColumn = colName;
      tileView1.OptionsImageLoad.RandomShow = true;
      tileView1.OptionsImageLoad.LoadThumbnailImagesFromDataSource = false;     
      tileView1.OptionsImageLoad.AsyncLoad = true;
    }

    private void TileView1_GetThumbnailImage(object sender, DevExpress.Utils.ThumbnailImageEventArgs e) {
      string colorName = textures[e.DataSourceIndex].Name;
      e.ThumbnailImage = GetImage(e.DesiredThumbnailSize, colorName);
    }

    private Image GetImage(Size imageSize, string colorName) {      
      Bitmap image = new Bitmap(imageSize.Width, imageSize.Height);
      using(Graphics graphics = Graphics.FromImage(image)) {
        Color tileColor = Color.FromName(colorName);
        GraphicsUnit grUnit = GraphicsUnit.Pixel;
        RectangleF imageRect = image.GetBounds(ref grUnit);
        using(LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(imageRect, Color.White, Color.White, 45, false)) {
          ColorBlend cblend = new ColorBlend(4);
          cblend.Colors = new Color[4] { Color.White, tileColor, tileColor, Color.White };
          cblend.Positions = new float[4] { 0f, 0.5f, 0.7f, 1f };
          brush.InterpolationColors = cblend;
          graphics.FillRectangle(brush, imageRect);
        }
      }
      return image;
    }

    private void InitData() {
      textures = new List<Texture>();
      System.Array colorsArray = Enum.GetNames(typeof(KnownColor));
      foreach(var colorName in colorsArray ) {
        textures.Add(new Texture(colorName.ToString()));
      }
    }
  }

  public class Texture { 
    public Texture(string name) {
      this.Name = name;
    }
    public string Name { get; set; }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Demo ứng dụng tải hình ảnh Bất đồng bộ vào TileView trong Gridview của Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3662 11:26:21, 25/10/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.