NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn ẩn và hiển thị cột column trên Gridview Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn ẩn và hiển thị cột column trên Gridview Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8151 07:54:48, 03/11/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách ẩn hiện cột column trên Gridview Devexpress C#, winform.

[DEVEXPRESS] How to Hide and Show custom Column in Gridview C#

Trên GridView Devexpress, nếu dữ liệu hiển thị của các bạn nhiều cột, và bạn muốn cho phép người sử dụng có thể ẩn hiện các cột trên column theo ý muốn, thì các bạn có thể thực hiện theo bài viết bên dưới.

HIDE_SHOW_GRIDVIEW

Như các bạn thấy dữ ở demo ở trên, chúng ta có rất nhiều cột dòng.

Khi các bạn thiết kế tạo các cột xong, khi chạy, thì các cột column này sẽ tự động được thêm vào checkedCombobox.

Sau khi custom, xong các bạn có thể save layout trên Gridview lại, để khi lần hiển thị sau có sẽ nhớ load lại đúng layout nhiều dùng đã cấu hình.

Video demo ứng dụng ẩn hiển cột trên Gridview Devexpress:

Full source code c#:

using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DemoShowHideColumnGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    public class ColumnNameItem
    {
      public string name { get; set; }      
      public string caption { get; set; }
      public bool visible { get; set; } 
      public int visible_index { get; set; }
    }
    

    public void LoadAllColumnFromGridView(GridView gridView)
    {
      var listColumn = new List<ColumnNameItem>();
      foreach (GridColumn col in gridView.Columns)
      {
        listColumn.Add(new ColumnNameItem()
        {
          name = col.Name,
          caption = col.Caption,
          visible = col.Visible,
          visible_index = col.VisibleIndex
        });
      }
      var list_new = listColumn.OrderBy(x => x.visible_index).ToList();
      chk_selectColumn.DataSource = list_new;
      chk_selectColumn.ValueMember = "name";
      chk_selectColumn.DisplayMember = "caption";
      var column_visible = string.Join(",", list_new.Where(x => x.visible == true).Select(x => x.name));
      bar_selectColumn.EditValue = column_visible;
      bar_selectColumn.EditValueChanged += (ss, ee) => bar_selectColumn_EditValueChanged(ss, ee, gridView, list_new);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      LoadAllColumnFromGridView(gridView1); // truyền tên gridview cần ẩn vào
    }

    private void bar_selectColumn_EditValueChanged(object sender, EventArgs e, GridView gridView, List<ColumnNameItem> list_columns)
    {
      var item_column_visible = bar_selectColumn.EditValue.ToString();
      foreach (var col in list_columns)
      {
        gridView.Columns.ColumnByName(col.name).Visible = false;
      }
      
      if (!string.IsNullOrEmpty(item_column_visible))
      {
        var column_visible = item_column_visible.Split(',').ToList();        
        foreach (var col in list_columns)
        {
         
          if (column_visible.Any(x => x.Trim() == col.name.Trim()))
          {
            gridView.Columns.ColumnByName(col.name).VisibleIndex = col.visible_index;
            gridView.Columns.ColumnByName(col.name).Visible = true;           
          }
         
        }
      }
      else
      {
        foreach (var col in list_columns)
        {
          gridView.Columns.ColumnByName(col.name).Visible = false;
        }
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn ẩn và hiển thị cột column trên Gridview Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8151 07:54:48, 03/11/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.