NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Popup Menu trong Gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Popup Menu trong Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15633 08:00:17, 17/10/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Popup Menu trong Gridview của Devexpress.

Trong ví dụ này, mình sẽ thêm hai button edit và delete cho popup menu.

Hỗ trợ hai loại giao diện menu:

1. Menu theo kiểu classic của window form

2. Menu theo dạng popup của Devexpress

Giao diện demo ứng dụng:

popup menu gridview devexpress

Source code C#

using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace RowsPopupMenu
{
  public partial class FormGridMenu : Form
  {
    public FormGridMenu()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMenuItems();
    }

    DXMenuItem[] menuItems;
    void InitializeMenuItems()
    {
      DXMenuItem itemEdit = new DXMenuItem("Edit", ItemEdit_Click);
      DXMenuItem itemDelete = new DXMenuItem("Delete", ItemDelete_Click);
      menuItems = new DXMenuItem[] { itemEdit, itemDelete };
    }

    private void gridView1_PopupMenuShowing(object sender, PopupMenuShowingEventArgs e)
    {
      if (e.HitInfo.InRow)
      {
        GridView view = sender as GridView;
        view.FocusedRowHandle = e.HitInfo.RowHandle;

        if (radioGroup1.EditValue.ToString() == "Standard Menu")
          ContextMenu1.Show(view.GridControl, e.Point);

        if (radioGroup1.EditValue.ToString() == "DevExpress Menu") {
          foreach (DXMenuItem item in menuItems)
            e.Menu.Items.Add(item);
        }
      }
    }
    

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      new DevExpress.XtraGrid.Design.XViewsPrinting(gridControl1);
    }
    private void ItemEdit_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      gridView1.ShowEditor();
    }
    private void ItemDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      gridView1.DeleteRow(gridView1.FocusedRowHandle);
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Popup Menu trong Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15633 08:00:17, 17/10/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.