NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn custom màu chữ, nền, disabled CheckedComboboxEdit C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn custom màu chữ, nền, disabled CheckedComboboxEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5104 16:25:07, 30/08/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách format chữ và định dạng trong component CheckedComboboxEdit của Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Định dạng chữ, Disabled, Enabled component CheckedComboboxEdit của Devexpress C#.

Trong bài viết này, mình ví dụ các bạn có một danh sách các sản phẩm.

Và nó bao gồm ba trạng thái: Disabled, EnabledLocked.

Nếu ở mỗi trạng thái chúng ta sẽ hiển thị chúng ở CheckedComboxEdit khác nhau.

Ví dụ: 

 1. Ở tình trạng Disabled thì chúng ta chỉ hiển thị mà không cho người dùng check vào.
 2. Ở tình trạng Enabled và Lock thì chúng ta sẽ hiển thị theo định dạng riêng của mình, dưới dạng HTML

Giao diện demo ứng dụng Custom CheckedComboboxEdit C#:

checked_combobox_edit

Source code C# Combobox Edit:

using DevExpress.Utils.Win;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraEditors.Popup;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Custome_CheckBoxEdit_Devexpress
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = new[] {
        new { Status = "Enabled", Value = 1, Display = "Helium" },
        new { Status = "Enabled", Value = 2, Display = "Hydrogen"},
        new { Status = "Enabled", Value = 3, Display = "Oxygen" },
        new { Status = "Disabled", Value = 4, Display = "Argon"},
        new { Status = "Lock", Value = 5, Display = "Iron"},
        new { Status = "Enabled", Value = 6, Display = "Lithium"},
        new { Status = "Lock", Value = 7, Display = "Copper"},
        new { Status = "Lock", Value = 8, Display = "Gold"},
        new { Status = "Disabled", Value = 9, Display = "Silver" },
        new { Status = "Enabled", Value = 10, Display = "Uranium"},
        new { Status = "Disabled", Value = 11, Display = "Plutonium"},
        new { Status = "Enabled", Value = 12, Display = "Americium"},
        new { Status = "Lock", Value = 13, Display = "Radon" }
      };

      checkedComboBoxEdit1.Properties.AllowHtmlDraw = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;

      checkedComboBoxEdit1.Properties.DataSource = data;
      checkedComboBoxEdit1.Properties.ValueMember = "Status";
      checkedComboBoxEdit1.Properties.DisplayMember = "Display";
      
    }

    private void checkedComboBoxEdit1_Popup(object sender, EventArgs e)
    {
      CheckedPopupContainerForm f = (sender as IPopupControl).PopupWindow as CheckedPopupContainerForm;
      CheckedListBoxControl listBox = f.ActiveControl as CheckedListBoxControl;
      foreach (CheckedListBoxItem item in listBox.Items)
      {

        item.Enabled = item.Value.ToString() != "Disabled";
        
        if (item.Value.ToString() == "Lock")
        {
          item.Description = $"<size=12><color=red><s><b>{item.Description}</b></s></color></size>";

        } else if(item.Value.ToString() == "Disabled")
        {
          item.Description = $"<size=12><color=gray><u><b>{item.Description}</b></u></color></size>";
        }
        else
        {
          item.Description = $"<size=12><backcolor=lime><color=white><b>{item.Description}</b></color></backcolor></size>";
        }
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn custom màu chữ, nền, disabled CheckedComboboxEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5104 16:25:07, 30/08/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.