NEWS

Sử dụng Girdcontrol để cập nhật dữ liệu

Sử dụng Girdcontrol để cập nhật dữ liệu
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 13713 20:04:48, 03/11/2015DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết này mình hướng dẫn các bạn sử dụng Girdcontrol để cập nhật dữ liệu nhanh chóng đơn giản thay vì cách bình thường các bạn thiết kế form gồm các label, textbox để cập nhật thông thường. Bạn theo dõi demo sau để dễ hình dung nhé.

- Các bạn thiết kế form đơn giản như trong video. Bây giờ bạn viết code cho từng chức năng (thêm, lưu, xóa)

- Tại nút thêm bạn viết cho mình chỉ cần hiển thị trường để nhập dữ liệu, đoạn code này mục đích chỉ ẩn hiển trường nhập liệu khi bạn click vào nút thêm, bạn thực hiện như sau.

 Dim fg As Boolean = False
Private Sub BarButtonItem1_ItemClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs) Handles BarButtonItem1.ItemClick
      If fg = False Then
        AdvBandedGridView1.OptionsView.NewItemRowPosition = DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.NewItemRowPosition.Top
        fg = True
      Else
        AdvBandedGridView1.OptionsView.NewItemRowPosition = DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.NewItemRowPosition.None
        fg = False
      End If
End Sub

- Tiếp theo bạn viết cho mình sự kiện nút lưu, ở bài viết này mình sẽ không nhắc lại cách kết nối dữ liệu với mấy thủ tục thêm, lưu, xóa cơ bản. Ý tưởng ở bài viết này mình sẽ duyệt từng dòng dữ liệu để cập nhật xuống dữ liệu.

Private Sub BarButtonItem3_ItemClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs) Handles BarButtonItem3.ItemClick
      lblMaNV.Focus()
      Dim o As New Class1
      Dim dr As DataRow
      For index = 0 To AdvBandedGridView1.RowCount - 1
        dr = AdvBandedGridView1.GetDataRow(index)
        If IsNothing(dr) Then
          Exit For
        End If
        If dr.RowState = DataRowState.Modified Then
          o.ExecuteData("update tbl_NhanVien set Ho='" & dr("Ho") & "',Ten='" & dr("Ten") & "',NgaySinh='" & dr("NgaySinh") & "',NoiSinh='" & dr("NoiSinh") & "' where MaNV=" & dr("MaNV") & "")
        ElseIf dr.RowState = DataRowState.Added Then
          o.ExecuteData("insert into tbl_NhanVien(MaNV,Ho,Ten,NgaySinh,NoiSinh) values ('" & dr("MaNV") & "','" & dr("Ho") & "','" & dr("Ten") & "','" & dr("NgaySinh") & "','" & dr("NoiSinh") & "')")
        End If
      Next
      XtraMessageBox.Show("Đã lưu")
End Sub

- Còn chức năng còn lại các bạn có thể tự code nhé, hoặc download bài demo bên dưới để tham khảo. Chúc các bạn thành công.

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng Girdcontrol để cập nhật dữ liệu
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 13713 20:04:48, 03/11/2015DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.