TOPIC waitfor

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng từ khóa WaitFor Delay để Sleep trong sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng từ khóa WaitFor Delay để Sleep trong sql0

👤Thảo meo 🕔07:50:48, 13/09/2018

Xin chào các bạn, trong lập trình .NET các bạn thường sử dụng hàm Sleep, vậy trong Sqls...

Đọc tiếp