NEWS

[VB.NET] Gởi tin nhắn và file đính kèm qua ứng dụng gởi tin nhắn Whats App

[VB.NET] Gởi tin nhắn và file đính kèm qua ứng dụng gởi tin nhắn Whats App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1801 08:00:14, 22/12/2023VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code cách gởi tin nhắn và tập tin đính kèm WhatsApp sử dụng Selemium Winform.

[VB.NET] Send message with File Attachment via WhatsApp Winform

Ứng dụng di động WhatApp đã trở thành một trong những ứng dụng truyền thông hàng đầu trên thế giới, mang lại trải nghiệm kết nối linh hoạt và thuận lợi cho người dùng toàn cầu.

WhatApp không chỉ là một ứng dụng nhắn tin thông thường, mà còn cung cấp nhiều tính năng đa dạng, từ gọi điện thoại, video call, đến chia sẻ hình ảnh và video.

Các bạn, có thể dùng source code này để gởi marketing đến khách hàng, nhớ set delay nhé bạn.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

Ứng dụng gởi tin nhắn bằng chạy sử dụng Selemium và dùng Javascript để thực thi những đoạn lệnh gởi tin nhắn.

Full source code VB.NET

Imports System.IO
Imports System.Net.Mime
Imports System.Threading
Imports OpenQA.Selenium
Imports OpenQA.Selenium.Chrome
Imports OpenQA.Selenium.Interactions
Imports OpenQA.Selenium.Chromium
Public Class FrmMain

  Dim driver As IWebDriver
  Dim driverPath As String = "chromedriver.exe"

  Private Sub FrmMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' Timer1.Start()
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim chromeDriverService As ChromeDriverService = ChromeDriverService.CreateDefaultService()
    chromeDriverService.HideCommandPromptWindow = True

    Dim chromeOptions As New ChromeOptions()

    chromeOptions.AddArgument("--disable-features=PermissionsPolicy")
    chromeOptions.AddArgument("--start-maximized")
    chromeOptions.AddArgument("--disable-notifications")
    chromeOptions.AddArgument("--disable-infobars")
    chromeOptions.AddArgument("--disable-extensions")
    'chromeOptions.AddArgument("--headless")

    Dim userProfilePath As String = "profile"    'chromeOptions.AddExcludedArgument("enable-automation")
    'chromeOptions.AddAdditionalCapability("useAutomationExtension", False)
    'chromeOptions.AddArgument("user-data-dir=" & userProfilePath)

    driver = New ChromeDriver(chromeDriverService, chromeOptions)
    driver.Navigate().GoToUrl("https://web.whatsapp.com/")
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    InjectWapi(driver)
    Dim phoneNumber = TextBox1.Text.Trim().Replace("+", "").Replace(" ", "")

    SendMessage(driver, phoneNumber, TextBox2.Text)
    If TextBox3.Text <> "" Then
      Dim pathFile = TextBox3.Text
      Dim bytes As Byte() = File.ReadAllBytes(pathFile)
      Dim filebase64 As String = Convert.ToBase64String(bytes)
      Dim fullBase64 As String = "data:application/pdf;base64," & filebase64      SendAttachment(driver, phoneNumber, fullBase64, Path.GetFileName(pathFile), TextBox2.Text)
    End If

  End Sub
  Public Shared Sub SendAttachment(driver As IWebDriver, number As String, ImageBase64 As String, FileName As String, caption As String)

    Dim text As String = ""    Dim text2 As String = ""
    If text <> "" Then
      text2 = $",useTemplateButtons: false,buttons:[{text}]"
    End If

    Dim javaScriptExecutor As IJavaScriptExecutor = DirectCast(driver, IJavaScriptExecutor)
    Dim script As String = $"await WAPI.sendImage('{ImageBase64}','{number}@c.us','{FileName}',`{caption}`,'{text2}')"

    Try
      javaScriptExecutor.ExecuteScript(script, New Object() {})
    Catch generatedExceptionName As Exception
    End Try
  End Sub


  Public Shared Sub InjectWapi(driver As IWebDriver)
    Try
      Dim wapi = File.ReadAllText("chatTemplate.csv")
      Dim javaScriptExecutor As IJavaScriptExecutor = DirectCast(driver, IJavaScriptExecutor)
      javaScriptExecutor.ExecuteScript(wapi, New Object() {})
      Thread.Sleep(500)
    Catch generatedExceptionName As Exception
      Dim err = generatedExceptionName.Message
    End Try
  End Sub


  Public Shared Sub SendMessage(driver As IWebDriver, number As String, message As String, Optional isGroup As Boolean = False)

    Dim text As String
    If isGroup Then
      text = number
    Else
      text = number & "@c.us"
    End If

    Dim javaScriptExecutor As IJavaScriptExecutor = DirectCast(driver, IJavaScriptExecutor)
    Dim script As String = $"await WAPI.sendMessageToID('{text}',`{message}`,true)"

    javaScriptExecutor.ExecuteScript(script, New Object() {})
  End Sub

  Private Sub FrmMain_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    KillAllChromeDrivers()
    driver.Quit()
    driver.Dispose()
  End Sub

  Private Sub KillAllChromeDrivers()
    Try
      Dim chromeDriverProcesses() As Process = Process.GetProcessesByName("chromedriver")
      For Each chromeDriverProcess As Process In chromeDriverProcesses
        chromeDriverProcess.Kill()
      Next


    Catch ex As Exception

    End Try
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim openFileDialog As New OpenFileDialog()
    openFileDialog.Title = "Select a File"
    openFileDialog.Filter = "All Files|*.*|Text Files|*.txt|Image Files|*.png;*.jpg|Excel Files|*.xls;*.xlsx"
    openFileDialog.Multiselect = False

    If openFileDialog.ShowDialog() = DialogResult.OK Then

      Dim selectedFilePath As String = openFileDialog.FileName

      TextBox3.Text = selectedFilePath
    End If
  End Sub

  Public Shared Function IsElementPresent(by As By, driver As IWebDriver) As Boolean
    If driver Is Nothing Then
      Return False
    End If
    Try
      driver.FindElement(by)
      Return True
    Catch ex As NoSuchElementException
      Return False
    End Try
  End Function
  Public PageLoadOK As Boolean = False
  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Dim isElementDisplayed As Boolean = IsElementPresent(By.ClassName("_1XkO3"), driver)

    If isElementDisplayed Then
      PageLoadOK = True
      Button2.Enabled = True
      Activate()
    End If
  End Sub
End Class

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Gởi tin nhắn và file đính kèm qua ứng dụng gởi tin nhắn Whats App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1801 08:00:14, 22/12/2023VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp