NEWS

[C#] Hướng dẫn LoadAsync PictureBox và Overlay trên Winform

[C#] Hướng dẫn LoadAsync PictureBox và Overlay trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4974 15:06:23, 04/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách LoadAsync ImageOverlay Picturebox trong lập trình C# Winform.

[C#] Load Async Image Picturebox And overlay 

Trong lập trình C#, Winform PictureBox có cung cấp cho chúng ta hai hàm để load image vào picturebox.

Giao diện demo ứng dụng:

overlay_picturebox

Nhưng nếu các bạn load nhiều hình ảnh cùng một lúc và tải đồng bộ Sync thì Form UI của các bạn sẽ bị treo.

Vì vậy, giải pháp là chúng ta sử dụng phương thức LoadAsync có sẵn trên Picturebox. 

Với phương thức load Async Picture thì chúng ta có hai event dùng để lấy progress phần trăm tải hình ảnh.

LoadProgressChanged và LoadCompleted

Tiếp theo, là tạo lớp Overlay trên PictureBox C#.

Các bạn có thể ứng dụng Overlay trên picturebox như mình dùng để thiết kế thumnail trên Image Slider, nếu hình nào đang chọn thì sẽ sáng lên, còn cái hình khác sẽ tối.

Như chương trình của mình dưới đây:

image_slide

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LoadImageAsync
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.LoadProgressChanged += loadProgressChanged;
      pictureBox.LoadCompleted += loadCompleted;
    }

    private void loadCompleted(object sender, AsyncCompletedEventArgs e)
    {
      pictureBox1.Image = pictureBox.Image;
    }

    private void btn_loadasync_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox.WaitOnLoad = false;
      //var url = @"https://steemitimages.com/DQmceittxKTGVDBCBSEmtVUqBe1H5BYHoYiCGS8Lzdeq6gC/pexels-photo-355312.jpeg";
      var url = "https://media.tinmoi.vn/upload/hatrangfb/2019/09/08/123543-midu-bi-che-vo-duyen3.jpg";
      pictureBox.InitialImage = Properties.Resources.loading_icon;
      pictureBox.LoadAsync(url);
      
    }

    private void loadProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {
      this.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        progressBar.Value = e.ProgressPercentage;
      }));
    }

    public void MaskImagePictureBox( PictureBox pic, bool isMask)
    {

      if (isMask)
      {
        if (pic.Tag == null)
        {
          pic.ErrorImage = pic.Image;
          pic.Tag = "1";
        }
        Bitmap PictureBm = new Bitmap(pic.Image.Width, pic.Image.Height);
        pic.Image = PictureBm;
        using (Graphics gr = Graphics.FromImage(PictureBm))
        {
          Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, PictureBm.Width, PictureBm.Height);
          using (TextureBrush br = new TextureBrush(pic.ErrorImage))
          {
            gr.FillRectangle(br, rect);
          }
          using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, colorOverlay.R, colorOverlay.G, colorOverlay.B)))
          {
            gr.FillRectangle(br, rect);
          }
        }
        pic.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          pic.Refresh();
        }));
      }
      else
      {

        var pic_temp = pic.ErrorImage;
        using (TextureBrush br = new TextureBrush(pic_temp))
        {
          using (Graphics gr = Graphics.FromImage(pic.Image))
          {
            float wid = pic.Image.Width;
            float hgt = pic.Image.Height;
            RectangleF rect = new RectangleF(0, 0, wid, hgt);
            gr.FillRectangle(br, rect);
          }
        }

        pic.Refresh();

      }
    }

    private void btn_overlay_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MaskImagePictureBox(pictureBox1, true);
    }

    private void bnt_unoverlay_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MaskImagePictureBox(pictureBox1, false);
    }

    Color colorOverlay = Color.White;
    private void btn_color_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        colorOverlay = colorDialog1.Color;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: overlay picturebox c#loadaysnc picturebox c#blur picturebox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn LoadAsync PictureBox và Overlay trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4974 15:06:23, 04/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.