[C#] EPPLUS thư viện Excel bá đạo trong lập trình csharp

[C#] EPPLUS thư viện Excel bá đạo trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10840 12:37:24, 17/05/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình giới thiệu các bạn sử dụng thư viện EPPlus, một thư viện dùng để xử lý file Excel bá đạo trong lập trình C#.

Như cái tiêu đề ở trên thì trong series này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý file excel trong C# một cách đơn giản nhất với thư viện EPPlus.

Bạn có thể tải về tại đây, hoặc cũng có thể tìm EPPlus trên Nuget và import vào. 

Đầu tiên, chúng ta sẽ một class đơn giản, chứa thông tin các hàng trong Excel để thuận tiện cho việc demo.

public class TestItemClass
 {
   public int Id { get; set; }
   public string FullName { get; set; }
   public double Money { get; set; }
   public string Address { get; set; }
 }

Tiếp theo là tạo một list các item từ class mà ta đã tạo ở trên, các bạn cũng có thể sự dụng EF để lấy dữ liệu từ database cũng được.

Để đơn giản và tiết kiệm thời gian, mình sẽ tạo một list data giả như sau:

private List CreateTestItems()
{
  var resultsList = new List();
  for (int i = 0; i < 15; i++)
  {
    var a = new TestItemClass()
    {
      Id = i,
      Address = "Test Excel Address at " + i,
      Money = 20000 + i * 10,
      FullName = "Pham Hong Sang " + i
    };
    resultsList.Add(a);
  }
  return resultsList;
}
Các bước chuẩn bị đ
ã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu chế biến món ăn :D.

Tạo File Excel

Chúng ta sẽ tạo file step by step như trong đoạn code dưới đây:

 1. Truyền vào một stream hoặc Memory Stream để thao tác với file Excel.
 2. Thiết lập các properties cho file Excel.
 3. Cuối cùng là đổ data vào file excel thông qua hàm LoadFromCollection với params truyền vào là 3 tham số :
  • Collection: List các items
  • PrintHeader: True or False để in thêm cái header ra file excel
  • TableStyle: Chọn style cho table mà các bạn muốn
 4. Cuối cùng Save Sheet đó lại.
private Stream CreateExcelFile(Stream stream = null)
{
  var list = CreateTestItems();
  using (var excelPackage = new ExcelPackage(stream ?? new MemoryStream()))
  {
    // Tạo author cho file Excel
    excelPackage.Workbook.Properties.Author = "Hanker";
    // Tạo title cho file Excel
    excelPackage.Workbook.Properties.Title = "EPP test background";
    // thêm tí comments vào làm màu 
    excelPackage.Workbook.Properties.Comments = "This is my fucking generated Comments";
    // Add Sheet vào file Excel
    excelPackage.Workbook.Worksheets.Add("First Sheet");
    // Lấy Sheet bạn vừa mới tạo ra để thao tác 
    var workSheet = excelPackage.Workbook.Worksheets[1];
    // Đổ data vào Excel file
    workSheet.Cells[1, 1].LoadFromCollection(list, true, TableStyles.Dark9);
    // BindingFormatForExcel(workSheet, list);
    excelPackage.Save();
    return excelPackage.Stream;
  }
}

Export file Excel

Sau khi đã tạo xong File Excel thì bây giờ chúng ta sẽ export file Excel đó ra và xem thành phẩm nhé.

Bạn thêm hàm Export phía dưới vào HomeController, sau đó truy xuất tới đường link /Home/Export/ để xuất file excel ra.

[HttpGet]
public ActionResult Export()
{
  // Gọi lại hàm để tạo file excel
  var stream = CreateExcelFile();
  // Tạo buffer memory strean để hứng file excel
  var buffer = stream as MemoryStream;
  // Đây là content Type dành cho file excel, còn rất nhiều content-type khác nhưng cái này mình thấy okay nhất
  Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
  // Dòng này rất quan trọng, vì chạy trên firefox hay IE thì dòng này sẽ hiện Save As dialog cho người dùng chọn thư mục để lưu
  // File name của Excel này là ExcelDemo
  Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=ExcelDemo.xlsx");
  // Lưu file excel của chúng ta như 1 mảng byte để trả về response
  Response.BinaryWrite(buffer.ToArray());
  // Send tất cả ouput bytes về phía clients
  Response.Flush();
  Response.End();
  return RedirectToAction("Index");
}

excel trong c#

Đây là thành phẩm, trông hơi cùi bắp và khá chuối phải không =))). Ở bước tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn format file excel sao cho đẹp mắt hơn.

Tút lại nhan sắc cho file Excel

Dưới đây là đoạn code để format cho file Excel, các bạn nhớ uncomment đoạn BindingFormatForExcel trong hàm CreateExcelFile nhé.

private void BindingFormatForExcel(ExcelWorksheet worksheet, List listItems)
{
  // Set default width cho tất cả column
  worksheet.DefaultColWidth = 10;
  // Tự động xuống hàng khi text quá dài
  worksheet.Cells.Style.WrapText = true;
  // Tạo header
  worksheet.Cells[1, 1].Value = "ID";
  worksheet.Cells[1, 2].Value = "Full Name";
  worksheet.Cells[1, 3].Value = "Address";
  worksheet.Cells[1, 4].Value = "Money";
 
  // Lấy range vào tạo format cho range đó ở đây là từ A1 tới D1
  using (var range = worksheet.Cells["A1:D1"])
  {
    // Set PatternType
    range.Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.DarkGray;
    // Set Màu cho Background
    range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.Aqua);
    // Canh giữa cho các text
    range.Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Center;
    // Set Font cho text trong Range hiện tại
    range.Style.Font.SetFromFont(new Font("Arial", 10));
    // Set Border
    range.Style.Border.Bottom.Style = ExcelBorderStyle.Thick;
    // Set màu ch Border
    range.Style.Border.Bottom.Color.SetColor(Color.Blue);
  }
 
  // Đỗ dữ liệu từ list vào 
  for (int i = 0; i < listItems.Count; i++)
  {
    var item = listItems[i];
    worksheet.Cells[i + 2, 1].Value = item.Id + 1;
    worksheet.Cells[i + 2, 2].Value = item.FullName;
    worksheet.Cells[i + 2, 3].Value = item.Address;
    worksheet.Cells[i + 2, 4].Value = item.Money;
    // Format lại color nếu như thỏa điều kiện
    if (item.Money > 20050)
    {
      // Ở đây chúng ta sẽ format lại theo dạng fromRow,fromCol,toRow,toCol
      using (var range = worksheet.Cells[i + 2, 1, i + 2, 4])
      {
        // Format text đỏ và đậm
        range.Style.Font.Color.SetColor(Color.Red);
        range.Style.Font.Bold = true;
      }
    }
 
  }
  // Format lại định dạng xuất ra ở cột Money
  worksheet.Cells[2, 4, listItems.Count + 4, 4].Style.Numberformat.Format = "$#,##.00";
  // fix lại width của column với minimum width là 15
  worksheet.Cells[1, 1, listItems.Count + 5, 4].AutoFitColumns(15);
 
  // Thực hiện tính theo formula trong excel
  // Hàm Sum 
  worksheet.Cells[listItems.Count + 3, 3].Value = "Total is :";
  worksheet.Cells[listItems.Count + 3, 4].Formula = "SUM(D2:D" + (listItems.Count + 1) + ")";
  // Hàm SumIf
  worksheet.Cells[listItems.Count + 4, 3].Value = "Greater than 20050 :";
  worksheet.Cells[listItems.Count + 4, 4].Formula = "SUMIF(D2:D" + (listItems.Count + 1) + ",">20050")";
  // Tinh theo %
  worksheet.Cells[listItems.Count + 5, 3].Value = "Percentatge: ";
  worksheet.Cells[listItems.Count + 5, 4].Style.Numberformat.Format = "0.00%";
  // Dòng này có nghĩa là ở column hiện tại lấy với địa chỉ (Row hiện tại - 1)/ (Row hiện tại - 2) Cùng một colum
  worksheet.Cells[listItems.Count + 5, 4].FormulaR1C1 = "(R[-1]C/R[-2]C)";
}

Bây giờ thì bạn hãy build lại rồi Export filed excel đó ra thử nhé :D. Bạn đã export thành công 1 file excel rồi đó.

su dung excel trong c#

Theo toidicodedao

Tags: lập trìnhapiexcellaptrinh

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] EPPLUS thư viện Excel bá đạo trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10840 12:37:24, 17/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.