NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan QR code, barcode trực tiếp qua Webcam

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan QR code, barcode trực tiếp qua Webcam
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 30766 09:36:38, 23/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc mã vạch barcode, QR code trực tiếp từ webcam trong lập trình C#.

[C#] Tutorial Scan Barcode Qrcode Realtime using Webcam Tablet or Phone

Trong bài viết này, mình sử dụng Tablet để làm camera đọc mã vạch QR code cho phần mềm, các bạn có thể dùng điện thoại hoặc các thiết bị chạy Android để kết nối.

Trên thiết bị Android, các bạn cài đặt cho mình phần mềm DroidCam từ Google Play.

Sau khi cài đặt phần mềm DroidCam trên tablet hay phone xong, các bạn mở ứng dụng thì ứng dụng sẽ cung cấp cho chúng ta đường dẫn qua giao thức http để xem video của webcam.

Ví dụ link DroidCam trong bài viết của mình là:

http://172.16.3.113:4747/video

Giao diện demo ứng dụng Scan QR code Real time C#:

Read scan qrcode webcam c#
Scan QR code Realtime

Để thực hiện ứng dụng này, các bạn cần cài đặt cho mình các thư viện sau để chạy ứng dụng.

 1. Aforce dùng để đọc Video
 2. Zxing dùng để decode image sang string 

Từ Giao diện cài đặt Nuget Command các bạn chạy vào các lệnh sau:

Install-Package AForge
Install-Package AForge.Video
Install-Package AForge.Video.DirectShow
Install-Package ZXing.Net

Sau khi cài đặt xong, các bạn thiết kế giao diện như hình ảnh ở trên bao gồm: một textbox, một button, một picturebox, một timer và một listbox.

Các bạn có thể chỉnh thời gian Interval của timer để chỉnh tốc độ đọc qrcode.

Video demo ứng dụng:

 

Source code cho ứng dụng scan QR code C#:

using AForge.Video;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using ZXing;

namespace ReadQRCode_Realtime
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    MJPEGStream stream;

    private void btn_Connect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(btn_Connect.Text == "Connect")
      {
        stream = new MJPEGStream(txt_url_DroidCam.Text);
        stream.NewFrame += stream_NewFrame;
        stream.Start();
        timer1.Enabled = true;
        timer1.Start();
        btn_Connect.Text = "Disconnect";
      }
      else
      {
        btn_Connect.Text = "Connect";
        timer1.Stop();
        stream.Stop();
      }
     
    }
    public void stream_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
    {
      Bitmap bmp = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
      pic_cam.Image = bmp;
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap img = (Bitmap)pic_cam.Image;
      if (img != null)
      {        
        ZXing.BarcodeReader Reader = new ZXing.BarcodeReader();
        Result result = Reader.Decode(img);
        try
        {
          string decoded = result.ToString().Trim();
          if (!listBox1.Items.Contains(decoded))
          {
            listBox1.Items.Insert(0, decoded);
          }
          
          img.Dispose();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message + "");
        }

      }
    }
  }
}

 

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan QR code, barcode trực tiếp qua Webcam
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 30766 09:36:38, 23/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.