NEWS

[C#] Hướng dẫn Split files and Merge files

[C#] Hướng dẫn Split files and Merge files
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10719 20:17:28, 10/04/2018C#   In bài viết

Hi! chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng split files merge files trong lập trình C#.

Nhiều lúc các bạn có một file dữ liệu lớn, các bạn muốn cắt nó ra thành nhiều file nhỏ để upload lên host, mình ví dụ: Hosting của Zalo chỉ cho phép chúng ta gởi một tập tin tối đa không quá 100MB.

Nhưng giờ file của mình khoảng 400MB, vậy là mình chỉ có giải pháp là cắt file 400MB thành 4 file 100MB và gởi chúng qua zalo.

Sau đó, mình sẽ dùng phần mềm của mình, để thực hiện công việc nối file lại.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

Split and Merge files c#

Video demo ứng dụng:

Source code ứng dụng C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace Splitfiles
{
  
  public partial class Form1 : Form
  {
    public FileStream fs;
    string mergeFolder;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    List Packets = new List();
    
   
    string SaveFileFolder = @"D:";

    private void brows_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        openFileDialog1.ShowDialog();
        txtBrowsFile.Text = openFileDialog1.FileName;        

        fs = new FileStream(txtBrowsFile.Text, FileMode.Open, FileAccess.Read);
        int FileLength = (int)fs.Length / 1024;
        string name = Path.GetFileName(txtBrowsFile.Text);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        lblSendingResult.Text = "EXCEPTION:" + ex;
      }
    }

    private void btnSplit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SplitFile(txtBrowsFile.Text, Convert.ToInt32(textBox1.Text));
      listBox1.Items.Add(Packets[0].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[1].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[2].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[3].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[4].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[5].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[6].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[7].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[8].ToString());
      listBox1.Items.Add(Packets[9].ToString());
    }

    public bool SplitFile(string SourceFile, int nNoofFiles)
    {
      bool Split = false;
      try
      {
        FileStream fs = new FileStream(SourceFile, FileMode.Open, FileAccess.Read);
        int SizeofEachFile = (int)Math.Ceiling((double)fs.Length / nNoofFiles);

        for (int i = 0; i < nNoofFiles; i++)
        {
          string baseFileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(SourceFile);
          string Extension = Path.GetExtension(SourceFile);

          FileStream outputFile = new FileStream(Path.GetDirectoryName(SourceFile) + "" + baseFileName + "." +
            i.ToString().PadLeft(5, Convert.ToChar("0")) + Extension + ".tmp", FileMode.Create, FileAccess.Write);

          mergeFolder = Path.GetDirectoryName(SourceFile);

          int bytesRead = 0;
          byte[] buffer = new byte[SizeofEachFile];

          if ((bytesRead = fs.Read(buffer, 0, SizeofEachFile)) > 0)
          {
            outputFile.Write(buffer, 0, bytesRead);           

            string packet = baseFileName + "." + i.ToString().PadLeft(3, Convert.ToChar("0")) + Extension.ToString();
            Packets.Add(packet);
          }

          outputFile.Close();

        }
        fs.Close();
      }
      catch (Exception Ex)
      {
        throw new ArgumentException(Ex.Message);
      }
     
      return Split;
    }

    private void btnMergeFile_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mergeFolder = Path.GetDirectoryName(txtBrowsFile.Text);
      MergeFile(mergeFolder);
    }

    public bool MergeFile(string inputfoldername1)
    {
      bool Output = false;

      try
      {
        string[] tmpfiles = Directory.GetFiles(inputfoldername1, "*.tmp");

        FileStream outPutFile = null;
        string PrevFileName = "";

        foreach (string tempFile in tmpfiles)
        {
          string fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(tempFile);
          string baseFileName = fileName.Substring(0, fileName.IndexOf(Convert.ToChar(".")));
          string extension = Path.GetExtension(fileName);

          if (!PrevFileName.Equals(baseFileName))
          {
            if (outPutFile != null)
            {
              outPutFile.Flush();
              outPutFile.Close();
            }
            outPutFile = new FileStream(SaveFileFolder + "" + baseFileName + extension, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);

          }

          int bytesRead = 0;
          byte[] buffer = new byte[1024];
          FileStream inputTempFile = new FileStream(tempFile, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read);

          while ((bytesRead = inputTempFile.Read(buffer, 0, 1024)) > 0)
            outPutFile.Write(buffer, 0, bytesRead);

          inputTempFile.Close();
          File.Delete(tempFile);
          PrevFileName = baseFileName;

        }

        outPutFile.Close();
        lblSendingResult.Text = "Files have been merged and saved at location C:";
      }
      catch
      {

      }

      return Output;


    }


  }
}

DOWNLOAD SOURCE

Have Fun :)

Tags: lập trìnhđọc file

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Split files and Merge files
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10719 20:17:28, 10/04/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.