NEWS

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 15718 10:00:03, 24/02/2017C#   In bài viết

Phân trang trong cơ sở dữ liệu (Panigation SQLSERVER) là gì? Hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ vị trí bắt đầu cho đến vị trí kết thúc.

Ví dụ: Mình có đoạn sql như sau

SELECT * FROM tbl_sinhvien => Câu truy vấn này trả về cho chúng ta 3000 record.

Câu hỏi đặt ra ở đây, là mình muốn lấy dữ liệu từ vị trí dòng 50 -100 hoặc chỉ lấy ra 1 record ở vị trí 2017 thì mình phải làm sao. Nếu như các bạn nào từng làm bên lập trình web, thì chúng ta sẽ sử dụng câu truy vấn này để phân trang SQL SERVER.

Demo mình sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwnd.

- Câu truy vấn như sau:

SELECT * FROM dbo.Employees => trả về 9 record như hình bên dưới

phan trang trong sqlserver

- Bây giờ từ đoạn truy vấn mình, mình muốn lấy dữ liệu từ Employee ID 3 - 7, mình sẽ viết đoạn truy vấn

SELECT *
FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY employeeID) AS RowNum
  FROM dbo.Employees
) AS MyDerivedTable
WHERE MyDerivedTable.RowNum BETWEEN 3 AND 8

- Kết quả trả về 

panigation_sqlserver_tutorial_3

- Nếu bạn nào muốn select từ vị trí 2 đến cuối dòng thì mình viết sql như bên dưới

SELECT *
FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY employeeID) AS RowNum
  FROM dbo.Employees
) AS MyDerivedTable
WHERE MyDerivedTable.RowNum BETWEEN 3 AND MyDerivedTable.RowNum

=> Nó sẽ trả về cho chúng ta dữ liệu từ record thứ 3 cho đến cuối record.

phân trang dữ liệu sqlserver

Các bạn có thể sử dụng hàm procedure để phân trang. 

Ví dụ: mình có một bảng trong cơ sở dữ liệu chỉ gồm 2 trường là CateID và CateName. sau đây là Store phân trang khi cần truy vấn dữ liệu

CREATE PROCEDURE [dbo].[spPhanTrang_Table] (
 @PageNumber int,
 @PageSize int
)

AS
 DECLARE @Start int, @End int
 BEGIN TRANSACTION GetDataSet
 SET @Start = (((@PageNumber - 1) * @PageSize) + 1)
 IF @@ERROR <> 0
 GOTO ErrorHandler
 SET @End = (@Start + @PageSize - 1)
 IF @@ERROR <> 0
 GOTO ErrorHandler
 CREATE TABLE #TemporaryTable (
 Row int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
 CateID int, CateName nvarchar(100)
 )
 IF @@ERROR <> 0
  GOTO ErrorHandler
 INSERT INTO #TemporaryTable
 SELECT CateID, CateName FROM [TB_Category] 
 IF @@ERROR <> 0
 GOTO ErrorHandler
 SELECT CateID, CateName 
 FROM #TemporaryTable
 WHERE (Row >= @Start) AND (Row <= @End)
 IF @@ERROR <> 0
 GOTO ErrorHandler
 DROP TABLE #TemporaryTable
 COMMIT TRANSACTION GetDataSet
 RETURN 0
ErrorHandler:
ROLLBACK TRANSACTION GetDataSet
RETURN @@ERROR

Để sử dụng Store trên Bạn dùng lệnh:

EXEC spPhanTrang_Table (1,20) -- Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu trang 1 và 20 bản ghi trên 1 trang

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 15718 10:00:03, 24/02/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.