NEWS

Tương tác với listview với C#

Tương tác với listview với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 42385 21:53:00, 17/10/2015C#   In bài viết

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với listview, đây công cụ hơi khó sử dụng với các bạn mới lập trình C#. Nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể các tương tác đến đổia tượng này.

- Trước tiên bạn thiết kế form như sau:

Tương tác listview với C#

- Lưu ý: bạn điều chỉnh thuộc tính "view = detail" để nó có hình như trên. Bạn thêm 3 cột Mã sinh viên, Họ tên, Điện thoại trong listview.

Như vậy sau khi thiết kế như trên ta tiến hành code. Tại nút Lưu ta viết như sau:

private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
      System.Windows.Forms.ListViewItem item = new  System.Windows.Forms.ListViewItem(new string[] {
        txtMaSV.Text ,txtHoTen.Text,txtDienThoai.Text});
      //Thêm đối tượng
      this.liv_DanhSach.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ListViewItem[] {
        item
        });
      XoaText();
}

Sau đó viết tiếp sự kiện load dữ liệu từ listview lên các textbox như sau:

private void liv_DanhSach_ItemSelectionChanged(object sender, ListViewItemSelectionChangedEventArgs e)
{
      var item = e.Item;
      txtMaSV.Text = item.Text;
      txtHoTen.Text = item.SubItems[1].Text;
      txtDienThoai.Text = item.SubItems[2].Text;
}

Tiếp theo tại nút xóa ta viết:

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
      string masv = txtMaSV.Text;
      if (masv.Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Chưa chọn sinh viên");
        return;
      }


      foreach (ListViewItem it in liv_DanhSach.Items)
      {
        if (it.Text == masv)
        {
          it.Remove();
          MessageBox.Show("Xóa thành công");
          return;
        }
      }

      MessageBox.Show("Không tìm thấy dữ liệu cần xóa");
}

- Bạn thiết kế thêm nup update trên form sau đó viết đoạn code cập nhật này vào:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      int i = 0;

      for (i = 0; i < liv_DanhSach.Items.Count; i++)
      {
        if (liv_DanhSach.Items[i].Text == txtMaSV.Text)
        {
          liv_DanhSach.Items[i].SubItems[1].Text = txtHoTen.Text;
          liv_DanhSach.Items[i].SubItems[2].Text = txtDienThoai.Text;
          
          return;
        }

      }
      System.Windows.Forms.ListViewItem item = new System.Windows.Forms.ListViewItem(new string[] {
        txtMaSV.Text ,txtHoTen.Text,txtDienThoai.Text });
      //Thêm đối tượng
      this.liv_DanhSach.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ListViewItem[] {
        item
        });
      
}

Thế là xong! Nhấn F5 thử kết quả xem nào? Bài viết hy vọng giúp ích cho các bạn mới học. 

Tags: listviewtreeview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tương tác với listview với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 42385 21:53:00, 17/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.