NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF từ Database lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF từ Database lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14061 10:23:57, 09/11/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mỉnh sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu từ Database MSSQL SERVER và xuất dữ liệu từ database ra file PDF C#.

Để xuất được file PDF, trong bài viết này, mình sử dụng thư viện PDFSharp.

Các bạn có thể download thư viện PDFSharp ở link bên dưới:

Link Download PDFSharp

database to pdf file lập trình csharp

Sau khi các bạn download về các bạn tiến hành import thư viên PDFSharp vào project của mình:

import thư viện vào c#

Và dưới đây là kết quả của ứng dụng:

xuất file pdf lập trình c#

Các bạn có thể tham khảo source code ở bên dưới:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using PdfSharp;
using PdfSharp.Drawing;
using PdfSharp.Pdf;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string connetionString = null;
        SqlConnection connection ;
        SqlCommand command ;
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
        DataSet ds = new DataSet();
        int i = 0;
        string sql = null;
        int yPoint = 0;
        string pubname = null;
        string city = null;
        string state = null;

        connetionString = "Data Source=YourServerName;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Password=zen412";
        sql = "select pub_name,city,country from publishers";
        connection = new SqlConnection(connetionString);
        connection.Open();
        command = new SqlCommand(sql, connection);
        adapter.SelectCommand = command;
        adapter.Fill(ds);
        connection.Close();

        PdfDocument pdf = new PdfDocument();
        pdf.Info.Title = "Database to PDF";
        PdfPage pdfPage = pdf.AddPage();
        XGraphics graph = XGraphics.FromPdfPage(pdfPage);
        XFont font = new XFont("Verdana", 20, XFontStyle.Regular );

        yPoint = yPoint + 100;

        for (i = 0; i < = ds.Tables[0].Rows.Count - 1; i++)
        {
          pubname = ds.Tables[0].Rows[i].ItemArray[0].ToString ();
          city = ds.Tables[0].Rows[i].ItemArray[1].ToString();
          state = ds.Tables[0].Rows[i].ItemArray[2].ToString();
            
          graph.DrawString(pubname, font, XBrushes.Black, new XRect(40, yPoint, pdfPage.Width.Point, pdfPage.Height.Point), XStringFormats.TopLeft);

          graph.DrawString(city, font, XBrushes.Black, new XRect(280, yPoint, pdfPage.Width.Point, pdfPage.Height.Point), XStringFormats.TopLeft);

          graph.DrawString(state, font, XBrushes.Black, new XRect(420, yPoint, pdfPage.Width.Point, pdfPage.Height.Point), XStringFormats.TopLeft);

          yPoint = yPoint + 40;
        }


        string pdfFilename = "dbtopdf.pdf";
        pdf.Save(pdfFilename);
        Process.Start(pdfFilename);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: ghi fileđọc filepdf

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF từ Database lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14061 10:23:57, 09/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.