NEWS

Phân trang dữ liệu cho DataGridView giống như Web

Phân trang dữ liệu cho DataGridView giống như Web
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 22516 22:50:55, 27/10/2015C#   In bài viết

Có khi nào khi lập trình ứng dụng với số lượng dòng dữ liệu quá nhiều dẫn đến mỗi lần muốn show dữ liệu thì mất quá nhiều thời gian để load. Vì lý do đó mà bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách đó là kỹ thuật phân trang dữ liệu giống như các bạn hay thấy trên web. 

Cách này thực chất là bạn tính toán xem có bao nhiêu dòng dữ liệu và mõi lần lấy dữ liệu về thì theo số lượng dòng nhất định để giảm thời gian load. Bây giờ mình cùng bắt đầu thực hiện nha:

Đầu tiên các bạn thiết kế form như hình. Form bao gồm DataGridView để hiển thị, Combobox đê chọn trang, NumericUpDown để quy định bao nhiêu dòng trên 1 trang dữ liệu và 1 Label để hiển thị tổng số trang

Chương trình sẽ bao gồm các sự kiện sau

Load += Form1_Load;
nudNumber.ValueChanged+=nudNumber_ValueChanged;
cboPage.SelectedIndexChanged+=cboPage_SelectedIndexChanged;

Các biến sử dụng trong chương trình

int currentPageIndex = 1;
int pageSize = 20;
int pageNumber = 0;
int fistRow, lastRow;
int rows;
SqlConnection conn = new SqlConnection("Chuỗi kết nối");

Sự kiện khi Load form

void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
	string sql = "select count(*) as MaxNumber from ITSVT";//Muc dich de lay ra so dong.
	SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
	conn.Open();
	rows = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
	pageTotal();
	conn.Close();
}

Hàm dùng để tính toán có bao nhiêu trang

void pageTotal()
{
pageNumber = rows % pageSize != 0 ? rows / pageSize + 1 : rows / pageSize; //Tính xem có báo nhiêu trang nếu có pageSize trên trang
      lblTotal.Text = " / " + pageNumber.ToString();
      cboPage.Items.Clear();
      for (int i = 1; i < pageNumber; i++)
        cboPage.Items.Add(i + "");
      cboPage.SelectedIndex = 0;
}

Tiếp đến là sự kiện khi thay đổi số dòng mặc định trên 1 trang dữ liệu

private void nudNumber_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
  pageSize = Convert.ToInt32(nudNumber.Value);
  pageTotal();
}

Và cuối cùng là sự kiện khi ta chọn 1 trang bất kỳ trong tổng số trang

void cboPage_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
  currentPageIndex = Convert.ToInt32(cboPage.Text);
  fistRow = pageSize * (currentPageIndex - 1); //Dòng đầu
  lastRow = pageSize * (currentPageIndex);//Dòng cuối cùng của trang được chọn
  string sql = "select Row_number() over(order by ITS_REC_VT) STT, MA_VT,TEN_VT,TEN_VT2 from ITSVT"; //Column ITS_REC_VT thường nên chọn là column làm khóa chính
  //Có thể dùng Select * hoặc chỉnh định vài column cần thiết để cải thiện tốc độ load dữ liệu. Như vd ở trên của mình là các column: MA_VT,TEN_VT,TEN_VT2

  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, conn);
  DataSet ds = new DataSet();
  da.Fill(ds, fistRow, pageSize, "ITSVT"); //Lấy dữ liệu về từ dòng thứ fistRow và lấy pageSize dòng
  dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
}

Và cuối cùng là nhấn F5 để chạy và thưởng thức thành quả.

Nếu bạn chọn 1 trang bất kỳ trong tổng số trang thì chương trình sẽ load về những dữ liệu tương ứng

Chúc các bạn thành công. Có thắc mắc hãy comment lại mình sẽ giải thích và nếu thấy hữu ích hãy like hoặc shared để giới thiệu page của chúng mình trên facebook nhằm tạo động lực để nhóm tụi mình làm nhiều bài hơn để chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn!

Link download nếu bạn làm biếng code lại

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phân trang dữ liệu cho DataGridView giống như Web
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 22516 22:50:55, 27/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.