NEWS

[C#] Khóa, mở khóa, protected file readonly USB trên winform

[C#] Khóa, mở khóa, protected file readonly USB trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5702 11:15:12, 07/08/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý port usb trên windows bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] Khóa, mở khóa và protected Write file trên USB Winform

Bài này, mình chưa sẽ làm việc với thiết bị USB, bao gồm 4 chức năng:

 1. Khóa cổng kết nối USB
 2. Mở cổng kết nối USB
 3. Cho phép chỉ đọc dữ liệu trên USB, không cho phép ghi dữ liệu vào
 4. Cho phép đọc và ghi dữ liệu trên USB.

lock usb

Sau khi, accept từng chức năng, các bạn cần tháo usb ra và gắn lại để test thử.

Các ứng dụng, này thường được sử dụng trong một số công ty, một số công ty nhằm bảo mật không cho người dùng, sao chép dữ liệu công ty về máy tính cá nhân.

Hoặc có thể ngăn ngừa máy tính bị nhiễm Virus từ USB cá nhân vào hệ thống công ty, v.v...

Trong bài viết, chúng ta muốn lock port USB thì phải thông qua Regedit trong Winform, vì thế, ứng dụng  của chúng ta cần phải chạy ở chế độ Run As Administrator để thực hiện.

Để ứng dụng, chạy chế độ Admin, các bạn có thể đọc bài viết trước mình đã hướng dẫn.

Giao diện demo ứng USB Management C#:

usb_management_csharp

Source code Full Procted USB C#:

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace UsbManagement
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    RegistryKey Regkey, RegKey2;
    Int32 rValue, rsvalue, Gvalue, tvalue;
    bool isAdmin;
    [DllImport("shell32")]
    static extern bool IsUserAnAdmin();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private void RadioButtonenable_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox2.Enabled = true;
      rValue = 3;
    }

    private void RadioButtonreadonly_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      rsvalue = 1;
    }

    
    private void RadioButtonreadwrite_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      rsvalue = 0;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      isAdmin = IsUserAnAdmin();
      if (isAdmin == false)
      {
        MessageBox.Show("You don't have proper privileges level to make changes, administrators privileges are required", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        Close();
      }
      else
      {
        Regkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(Regpath, true);
        Gvalue = Convert.ToInt32(Regkey.GetValue("Start"));
        //check the current state of the usb/whether is enabled or disabled
        if (Gvalue == 3)
        {
          RadioButtonenable.Checked = true;
        }
        else if (Gvalue == 4)
        {
          RadioButtondisable.Checked = true;
        }
        RegKey2 = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(ReadAndWriteRegPath, true);
        try
        {
          tvalue = Convert.ToInt32(RegKey2.GetValue("WriteProtect"));
          if (tvalue == 1)
          {
            RadioButtonreadonly.Checked = true;
          }
          else if (tvalue == 0)
          {
            RadioButtonreadwrite.Checked = true;
          }
        }
        catch (NullReferenceException) { }
      }
    }

    private void btn_cancel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Close();
    }

    private void btn_ok_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Regkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(Regpath, true);
      Regkey.SetValue("Start", rValue);
      if (groupBox2.Enabled == true)
      {
        RegKey2 = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(ReadAndWriteRegPath2, true);
        RegKey2.CreateSubKey("StorageDevicePolicies");
        RegKey2 = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(ReadAndWriteRegPath, true);
        RegKey2.SetValue("WriteProtect", rsvalue);
      }
      if ((rValue == 3) && (rsvalue == 1))
      {
        MessageBox.Show("USB Port were enable and Read only is enabled");
      }
      else if ((rValue == 3) && (rsvalue == 0))
      {
        MessageBox.Show("USB Port were enable and Read and write is enabled");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("USB Port were disable");
      }
    }

    private void RadioButtondisable_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox2.Enabled = false;
      rValue = 4;
    }

    string Regpath = "System\\CurrentControlSet\\Services\\USBSTOR";
    string ReadAndWriteRegPath2 = "System\\CurrentControlSet\\Control";
    string ReadAndWriteRegPath = "System\\CurrentControlSet\\Control\\StorageDevicePolicies";
  }
}

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn.

 

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

 

 

Tags: usb management c#regedit usb port c#enable usb c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Khóa, mở khóa, protected file readonly USB trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5702 11:15:12, 07/08/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.