NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng chat với Gemini AI Google Winform

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng chat với Gemini AI Google Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1804 09:18:29, 15/03/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách kết nối trò chuyện Chat Gemini AI Google bằng C#, Winform.

[C#] How to make chat with Gemini AI Google Winform

Gemini AI là gì?

Gemini AI dòng mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của Google, cung cấp tất cả thông tin cần thiết để bắt đầu tạo ứng dụng bằng Gemini.

Đầu tiên, các bạn cần tạo một tài khoản API key.

Các bạn truy cập vào địa chỉ sau: https://aistudio.google.com/

Tiếp đến, các bạn tạo một API key để sử dụng như hình bên dưới:

gemini_api_key

Tiếp đến, các bạn tạo project C#, vào cài đặt thư viện Google_GenerativeAI từ nuget:

PM> Install-Package Google_GenerativeAI

Thiết kế giao diện chat Winform như hình bên dưới:

gemini_ai_thumb

Full source code C#:

using GenerativeAI.Methods;
using GenerativeAI.Models;
using GenerativeAI.Types;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GeminiAIDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    ChatSession chatSession;
    public string apiKey = "AIzaSyCjhe255nXjOQwst6NM6RrXCbz03xl66HM";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var message = txtMessage.Text.Trim();
      await SendMessageAsync(message);

    }

    private async Task SendMessageAsync(string message)
    {
      if (btnSend.Text != "Send message") return;

      if (message.Length > 0)
      {
        txtMessage.Text = "";
        btnSend.Text = "Waiting...";

        txtBody.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
        txtBody.SelectionColor = Color.Blue;
        txtBody.AppendText($"Me: {message}\n");

        txtBody.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
        txtBody.SelectionColor = Color.Red;
        var result = await chatSession.SendMessageAsync(message);
        txtBody.AppendText($"Gemini AI: {result}\n");

        txtBody.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
        txtBody.SelectionColor = txtBody.ForeColor;
        
        btnSend.Text = "Send message";
        txtBody.ScrollToCaret();
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {  
      var model = new GenerativeModel(apiKey);
      chatSession = model.StartChat(new StartChatParams());

    }

    private async void txtMessage_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        var message = txtMessage.Text.Trim();
        await SendMessageAsync(message);
      }
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }
  }
}

Video demo ứng dụng Chat with Gemini AI:

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng chat với Gemini AI Google Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1804 09:18:29, 15/03/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.