NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thuật toán mã hóa và giải mã Atom-128 algorithm

[C#] Hướng dẫn sử dụng thuật toán mã hóa và giải mã Atom-128 algorithm
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7308 08:15:31, 30/03/2018C#   In bài viết

Trong các bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng rất nhiều thuật toán mã hóa: Md5, RSA, DES, AES, Binary, SHA...

Bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng một thuật toán mã hóa nữa là thuật toán mã hóa Atom-128 C#.

Mình sẽ chia sẽ hai hàm cho các bạn sử dụng:

1. Source code hàm Encode Atom-128

public static string Atom128Encode(string input)
{
  string key = "/128GhIoPQROSTeUbADfgHijKLM+n0pFWXY456xyzB7=39VaqrstJklmNuZvwcdEC";
  StringBuilder result = new StringBuilder();
 
  int i = 0;
  int[] indexes = new int[4];
  int[] chars = new int[3];
 
  do
  {
    chars[0] = i + 1 > input.Length ? 0 : (int)input[i++];
    chars[1] = i + 2 > input.Length ? 0 : (int)input[i++];
    chars[2] = i + 3 > input.Length ? 0 : (int)input[i++];
 
    indexes[0] = chars[0] >> 2;
    indexes[1] = ((chars[0] & 3) << 4) | (chars[1] >> 4);
    indexes[2] = ((chars[1] & 15) << 2) | (chars[2] >> 6);
    indexes[3] = chars[2] & 63;
 
    if ((char)chars[1] == 0)
    {
      indexes[2] = 64;
      indexes[3] = 64;
    }
    else if ((char)chars[2] == 0)
    {
      indexes[3] = 64;
    }
 
    foreach (int index in indexes)
    {
      result.Append(key[index]);
    }
  }
  while (i < input.Length);
 
  return result.ToString();
}

2. Hàm giải mã thuật toán Atom-128

public static string Atom128Decode(string input)
{
  string key = "/128GhIoPQROSTeUbADfgHijKLM+n0pFWXY456xyzB7=39VaqrstJklmNuZvwcdEC";
  StringBuilder result = new StringBuilder();
 
  int[] indexes = new int[4];
  int[] chars = new int[3];
  int i = 0;
 
  do
  {
    indexes[0] = key.IndexOf(input[i++]);
    indexes[1] = key.IndexOf(input[i++]);
    indexes[2] = key.IndexOf(input[i++]);
    indexes[3] = key.IndexOf(input[i++]);
 
    chars[0] = (indexes[0] << 2) | (indexes[1] >> 4);
    chars[1] = (indexes[1] & 15) << 4 | (indexes[2] >> 2);
    chars[2] = (indexes[2] & 3) << 6 | indexes[3];
 
    result.Append((char)chars[0]);
 
    if (indexes[2] != 64)
      result.Append((char)chars[1]);
 
    if (indexes[3] != 64)
      result.Append((char)chars[2]);
  }
  while (i < input.Length);
 
  return result.ToString();
}
Usage:

3. Cách sử dụng thuật toán

string encodedString = Atom128Encode("http://laptrinhvb.net"); 

string decodedString = Atom128Decode(encodedString);

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thuật toán mã hóa và giải mã Atom-128 algorithm
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7308 08:15:31, 30/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.