[C#] Chạy ứng dụng trên Virtual Desktop (màn hình ảo) Winform

[C#] Chạy ứng dụng trên Virtual Desktop (màn hình ảo) Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 998 19:04:57, 27/05/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn, cách chạy ứng dụng của mình trên Desktop ảo trong lập trình C#, Winform

[C#] Run Application in Virtual Desktop Winform

Khi các bạn chạy ứng dụng của mình sẻ chạy độc lập trên một màn hình Desktop khác.

virtual_desktop_csharp

Khi chạy ứng dụng ở giao diện này:

Các ứng dụng hiện tại của bạn vd như: zalo sẻ không chụp được màn hình, hoặc không sử dụng được phím PrintScreen, và nhiều chức năng khác.

Giúp ứng dụng tăng bảo mật, chống keylogger...

Source code c# virtual Desktop:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RunAppinVirtualDesktop
{
  internal static class Program
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern IntPtr CreateDesktop(string lpszDesktop, IntPtr lpszDevice, IntPtr pDevmode, int dwFlags, uint dwDesiredAccess, IntPtr lpsa);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool SwitchDesktop(IntPtr hDesktop);

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool CloseDesktop(IntPtr handle);

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool SetThreadDesktop(IntPtr hDesktop);

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern IntPtr GetThreadDesktop(int dwThreadId);

    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern int GetCurrentThreadId();

    enum DESKTOP_ACCESS : uint
    {
      DESKTOP_NONE = 0,
      DESKTOP_READOBJECTS = 0x0001,
      DESKTOP_CREATEWINDOW = 0x0002,
      DESKTOP_CREATEMENU = 0x0004,
      DESKTOP_HOOKCONTROL = 0x0008,
      DESKTOP_JOURNALRECORD = 0x0010,
      DESKTOP_JOURNALPLAYBACK = 0x0020,
      DESKTOP_ENUMERATE = 0x0040,
      DESKTOP_WRITEOBJECTS = 0x0080,
      DESKTOP_SWITCHDESKTOP = 0x0100,

      GENERIC_ALL = (DESKTOP_READOBJECTS | DESKTOP_CREATEWINDOW | DESKTOP_CREATEMENU |
              DESKTOP_HOOKCONTROL | DESKTOP_JOURNALRECORD | DESKTOP_JOURNALPLAYBACK |
              DESKTOP_ENUMERATE | DESKTOP_WRITEOBJECTS | DESKTOP_SWITCHDESKTOP),
    }
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

      IntPtr hOldDesktop = GetThreadDesktop(GetCurrentThreadId());
      IntPtr hNewDesktop = CreateDesktop("RandomDesktopName", IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, 0, (uint)DESKTOP_ACCESS.GENERIC_ALL, IntPtr.Zero);

      SwitchDesktop(hNewDesktop);    


      Task.Factory.StartNew(() =>
      {
        SetThreadDesktop(hNewDesktop);

        Application.Run(new Form1());
      }).Wait();

      SwitchDesktop(hOldDesktop);
      CloseDesktop(hNewDesktop);
      
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: virtual desktop c#màn hình ảo windows c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chạy ứng dụng trên Virtual Desktop (màn hình ảo) Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 998 19:04:57, 27/05/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.