Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn upload multifile lên google drive Api csharp

[C#] Hướng dẫn upload multifile lên google drive Api csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10521 22:36:15, 23/07/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách upload nhiều file cùng một lúc lên google drive C#, sử dụng google drive api.

[C#] Upload multifile to Google Drive using google drive api v3

- Đầu tiên để upload được được lên google drive sử dụng api của google cung cấp, các bạn cần phải có một tài khoản gmail.

Giao diện demo ứng dụng:

upload multi file to google drive c#

Sau đó, các bạn tiếp tục vào đường dẫn sau để tạo một project với quyền sử dụng google drive api.

https://console.developers.google.com

Các bạn có thể tham khảo demo sample của google cung cấp ở đường dẫn bên dưới.

https://developers.google.com/drive/v3/web/quickstart/dotnet

- Các bạn nên đọc qua ví dụ mẫu google cung cấp, rồi tiếp tục đọc bài của mình nhé.

+ Tiếp theo chúng ta cần import thư viện Google Api vào. Chúng bạn có thể import thư viện bằng nuget console với cú pháp sau:

PM> Install-Package Google.Apis.Drive.v3

Sau khi các bạn import thư viên vào thành công.

Các bạn sử dụng source code của mình bên dưới để upload. 

Video demo ứng dụng:

Full source code upload multifile google drive:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Util.Store;
using System.IO;
using System.Threading;

namespace GoogleDriver
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
    }
    static string[] Scopes = { DriveService.Scope.Drive };
    static string ApplicationName = "Application_upload_file_laptrinh_vb";

    private void ListFiles(DriveService service, ref string pageToken)
    {
      // Define parameters of request.
      FilesResource.ListRequest listRequest = service.Files.List();
      listRequest.PageSize = 1;
      //listRequest.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";
      listRequest.Fields = "nextPageToken, files(name)";
      listRequest.PageToken = pageToken;
      listRequest.Q = "mimeType='image/*'";

      // List files.
      var request = listRequest.Execute();


      if (request.Files != null && request.Files.Count > 0)
      {


        foreach (var file in request.Files)
        {
          textBox1.Text += string.Format("{0}", file.Name);
        }

        pageToken = request.NextPageToken;

        if (request.NextPageToken != null)
        {
          
          Console.ReadLine();

        }

      }
      else
      {
        textBox1.Text +=("No files found.");
      }
    }

    

    private void UploadImage(string path, DriveService service, string folderUpload)
    {
     

      var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File();
      fileMetadata.Name = Path.GetFileName(path);
      fileMetadata.MimeType = "image/*";
     
      fileMetadata.Parents = new List
      {
        folderUpload
      };


      FilesResource.CreateMediaUpload request;
      using (var stream = new System.IO.FileStream(path, System.IO.FileMode.Open))
      {
        request = service.Files.Create(fileMetadata, stream, "image/*");
        request.Fields = "id";
        request.Upload();
      }

      var file = request.ResponseBody;

      //textBox1.Text += ("File ID: " + file.Id);

    }


    private UserCredential GetCredentials()
    {
      UserCredential credential;

      using (var stream = new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        string credPath = System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Personal);

        credPath = Path.Combine(credPath, "client_secreta.json");

        credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
          GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
          Scopes,
          "user",
          CancellationToken.None,
          new FileDataStore(credPath, true)).Result;
         textBox1.Text = string.Format("Credential file saved to: " + credPath);
      }

      return credential;
    }

   

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UserCredential credential;

      credential = GetCredentials();

      // Create Drive API service.
      var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer()
      {
        HttpClientInitializer = credential,
        ApplicationName = ApplicationName,
      });
      
      string folderid;
      //get folder id by name
      var fileMetadatas = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
      {
        Name = txtFolderNameUpload.Text,
        MimeType = "application/vnd.google-apps.folder"
      };
      var requests = service.Files.Create(fileMetadatas);
      requests.Fields = "id";
      var files = requests.Execute();
      folderid = files.Id;
      
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        txtFileSelected.Text = "Đang upload file đến folder: => " + txtFolderNameUpload.Text + "

";
        foreach (string filename in openFileDialog1.FileNames)
        {
          Thread thread = new Thread(() =>
          {
            UploadImage(filename, service, folderid);
            txtFileSelected.Text += filename + " => upload thành công..." + "
";
          });
          thread.IsBackground = true;
          thread.Start();
          
        }
        
      }
     

      string pageToken = null;

      do
      {
        ListFiles(service, ref pageToken);

      } while (pageToken != null);

      textBox1.Text += "Upload file thành công.";
    
    }
  } 
}

DOWNLOAD SOURCE

Tags: đọc fileghi filedownload fileftpserver

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn upload multifile lên google drive Api csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10521 22:36:15, 23/07/2017C#   In bài viết

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.