NEWS

[C#] Hướng dẫn upload multifile lên google drive Api csharp

[C#] Hướng dẫn upload multifile lên google drive Api csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 27652 22:36:15, 23/07/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách upload nhiều file cùng một lúc lên google drive C#, sử dụng google drive api.

[C#] Upload multifile to Google Drive using google drive api v3

- Đầu tiên để upload được được lên google drive sử dụng api của google cung cấp, các bạn cần phải có một tài khoản gmail.

Giao diện demo ứng dụng:

upload multi file to google drive c#

Sau đó, các bạn tiếp tục vào đường dẫn sau để tạo một project với quyền sử dụng google drive api.

https://console.developers.google.com

Các bạn có thể tham khảo demo sample của google cung cấp ở đường dẫn bên dưới.

https://developers.google.com/drive/v3/web/quickstart/dotnet

- Các bạn nên đọc qua ví dụ mẫu google cung cấp, rồi tiếp tục đọc bài của mình nhé.

+ Tiếp theo chúng ta cần import thư viện Google Api vào. Chúng bạn có thể import thư viện bằng nuget console với cú pháp sau:

PM> Install-Package Google.Apis.Drive.v3

Sau khi các bạn import thư viên vào thành công.

Các bạn sử dụng source code của mình bên dưới để upload. 

Video demo ứng dụng:

Full source code upload multifile google drive:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Util.Store;
using System.IO;
using System.Threading;

namespace GoogleDriver
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
    }
    static string[] Scopes = { DriveService.Scope.Drive };
    static string ApplicationName = "Application_upload_file_laptrinh_vb";

    private void ListFiles(DriveService service, ref string pageToken)
    {
      // Define parameters of request.
      FilesResource.ListRequest listRequest = service.Files.List();
      listRequest.PageSize = 1;
      //listRequest.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";
      listRequest.Fields = "nextPageToken, files(name)";
      listRequest.PageToken = pageToken;
      listRequest.Q = "mimeType='image/*'";

      // List files.
      var request = listRequest.Execute();


      if (request.Files != null && request.Files.Count > 0)
      {


        foreach (var file in request.Files)
        {
          textBox1.Text += string.Format("{0}", file.Name);
        }

        pageToken = request.NextPageToken;

        if (request.NextPageToken != null)
        {
          
          Console.ReadLine();

        }

      }
      else
      {
        textBox1.Text +=("No files found.");
      }
    }

    

    private void UploadImage(string path, DriveService service, string folderUpload)
    {
     

      var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File();
      fileMetadata.Name = Path.GetFileName(path);
      fileMetadata.MimeType = "image/*";
     
      fileMetadata.Parents = new List
      {
        folderUpload
      };


      FilesResource.CreateMediaUpload request;
      using (var stream = new System.IO.FileStream(path, System.IO.FileMode.Open))
      {
        request = service.Files.Create(fileMetadata, stream, "image/*");
        request.Fields = "id";
        request.Upload();
      }

      var file = request.ResponseBody;

      //textBox1.Text += ("File ID: " + file.Id);

    }


    private UserCredential GetCredentials()
    {
      UserCredential credential;

      using (var stream = new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        string credPath = System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Personal);

        credPath = Path.Combine(credPath, "client_secreta.json");

        credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
          GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
          Scopes,
          "user",
          CancellationToken.None,
          new FileDataStore(credPath, true)).Result;
         textBox1.Text = string.Format("Credential file saved to: " + credPath);
      }

      return credential;
    }

   

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UserCredential credential;

      credential = GetCredentials();

      // Create Drive API service.
      var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer()
      {
        HttpClientInitializer = credential,
        ApplicationName = ApplicationName,
      });
      
      string folderid;
      //get folder id by name
      var fileMetadatas = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
      {
        Name = txtFolderNameUpload.Text,
        MimeType = "application/vnd.google-apps.folder"
      };
      var requests = service.Files.Create(fileMetadatas);
      requests.Fields = "id";
      var files = requests.Execute();
      folderid = files.Id;
      
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        txtFileSelected.Text = "Đang upload file đến folder: => " + txtFolderNameUpload.Text + "

";
        foreach (string filename in openFileDialog1.FileNames)
        {
          Thread thread = new Thread(() =>
          {
            UploadImage(filename, service, folderid);
            txtFileSelected.Text += filename + " => upload thành công..." + "
";
          });
          thread.IsBackground = true;
          thread.Start();
          
        }
        
      }
     

      string pageToken = null;

      do
      {
        ListFiles(service, ref pageToken);

      } while (pageToken != null);

      textBox1.Text += "Upload file thành công.";
    
    }
  } 
}

DOWNLOAD SOURCE

 

Bonus:

using System; 
using System.IO; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using Google; 
using Google.Apis.Auth.OAuth2; 
using Google.Apis.Download; 
using Google.Apis.Drive.v3; 
using Google.Apis.Drive.v3.Data; 
using Google.Apis.Logging; 
using Google.Apis.Services; 
using Google.Apis.Upload; 
using Google.Apis.Util.Store; 
 
namespace ConsoleApplication6 
{ 
  /// 
 
  /// A sample for the Drive API. This samples demonstrates resumable media upload and media download. 
  /// See https://developers.google.com/drive/ for more details regarding the Drive API. 
  ///  
  /// 
 
  class Program 
  { 
    static string ApplicationName = "Drive API .NET Quickstart"; 
 
    static Program() 
    { 
      // initialize the log instance 
      Logger = ApplicationContext.Logger.ForType>(); 
    } 
 
    #region Consts 
 
    private const int KB = 0x400; 
    private const int DownloadChunkSize = 256 * KB; 
 
    // CHANGE THIS with full path to the file you want to upload 
    //private const string UploadFileName = @"FILE_TO_UPLOAD"; 
    private const string UploadFileName = @"cover.pdf"; 
     
    // CHANGE THIS with a download directory 
    //private const string DownloadDirectoryName = @"DIRECTORY_FOR_DOWNLOADING"; 
    private const string DownloadDirectoryName = @"C:	emp"; 
 
    // CHANGE THIS if you upload a file type other than a jpg 
    private const string ContentType = @"application/pdf"; 
 
    #endregion 
 
    /// 
The logger instance. 
    private static readonly ILogger Logger; 
 
    /// 
The Drive API scopes. 
    private static readonly string[] Scopes = new[] { DriveService.Scope.DriveFile, DriveService.Scope.Drive }; 
 
    /// 
 
    /// The file which was uploaded. We will use its download Url to download it using our media downloader object. 
    ///  
    private static Google.Apis.Drive.v3.Data.File uploadedFile; 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      Console.WriteLine("Google Drive API Sample"); 
 
      try 
      { 
 
        new Program().Run().Wait(); 
      } 
      catch (AggregateException ex) 
      { 
        foreach (var e in ex.InnerExceptions) 
        { 
          Console.WriteLine("ERROR: " + e.Message); 
        } 
      } 
 
      Console.WriteLine("Press any key to continue..."); 
      //Console.ReadKey(); 
      Console.Read(); 
    } 
 
    private async Task Run() 
    { 
      UserCredential credential; 
 
      using (var stream = 
       new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite)) 
      { 
        string credPath = System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Personal); 
 
        credPath = Path.Combine(credPath, ".credentials/drive-dotnet-quickstart.json"); 
 
        credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync( 
         GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets, 
         Scopes, 
         "MyKeyName", 
         CancellationToken.None, 
         new FileDataStore(credPath, true)).Result; 
        Console.WriteLine("Credential file saved to: " + credPath); 
      } 
 
      // Create Drive API service. 
      var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer() 
      { 
        HttpClientInitializer = credential, 
        ApplicationName = ApplicationName 
      }); 
       
      await UploadFileAsync(service); 
 
      // uploaded succeeded 
      Console.WriteLine(""{0}" was uploaded successfully", uploadedFile.Name); 
      await DownloadFile(service, uploadedFile.WebContentLink); 
    } 
 
    /// 
Uploads file asynchronously. 
    private Task UploadFileAsync(DriveService service) 
    { 
      var title = UploadFileName; 
      if (title.LastIndexOf('\') != -1) 
      { 
        title = title.Substring(title.LastIndexOf('\') + 1); 
      } 
 
      var uploadStream = new System.IO.FileStream(UploadFileName, System.IO.FileMode.Open, 
      System.IO.FileAccess.Read); 
 
      var insert = service.Files.Create(new Google.Apis.Drive.v3.Data.File { Name = title }, uploadStream, ContentType); 
 
      insert.ChunkSize = Google.Apis.Drive.v3.FilesResource.CreateMediaUpload.MinimumChunkSize * 2; 
      insert.ProgressChanged += Upload_ProgressChanged; 
      insert.ResponseReceived += Upload_ResponseReceived; 
 
      var task = insert.UploadAsync(); 
 
      task.ContinueWith(t => 
      { 
        // NotOnRanToCompletion - this code will be called if the upload fails 
        Console.WriteLine("Upload Filed. " + t.Exception); 
      }, TaskContinuationOptions.NotOnRanToCompletion); 
      task.ContinueWith(t => 
      { 
        Logger.Debug("Closing the stream"); 
        uploadStream.Dispose(); 
        Logger.Debug("The stream was closed"); 
      }); 
 
      return task; 
    } 
 
    /// 
Downloads the media from the given URL. 
    private async Task DownloadFile(DriveService service, string url) 
    { 
      var downloader = new MediaDownloader(service); 
      downloader.ChunkSize = DownloadChunkSize; 
      // add a delegate for the progress changed event for writing to console on changes 
      downloader.ProgressChanged += Download_ProgressChanged; 
       
      var fileName = DownloadDirectoryName + @"cover.pdf"; 
      using (var fileStream = new System.IO.FileStream(fileName, 
      System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write)) 
      { 
        var progress = await downloader.DownloadAsync(url, fileStream); 
        if (progress.Status == DownloadStatus.Completed) 
        { 
          Console.WriteLine(fileName + " was downloaded successfully"); 
        } 
        else 
        { 
          Console.WriteLine("Download {0} was interpreted in the middle. Only {1} were downloaded. ", 
          fileName, progress.BytesDownloaded); 
        } 
      } 
    } 
 
    /// 
Deletes the given file from drive (not the file system). 
    private async Task DeleteFile(DriveService service, Google.Apis.Drive.v3.Data.File file) 
    { 
      Console.WriteLine("Deleting file '{0}'...", file.Id); 
 
      await service.Files.Delete(file.Id).ExecuteAsync(); 
      Console.WriteLine("File was deleted successfully"); 
 
    } 
 
    #region Progress and Response changes 
 
    static void Download_ProgressChanged(IDownloadProgress progress) 
    { 
      Console.WriteLine(progress.Status + " " + progress.BytesDownloaded); 
    } 
 
    static void Upload_ProgressChanged(IUploadProgress progress) 
    { 
      Console.WriteLine(progress.Status + " " + progress.BytesSent); 
    } 
 
    static void Upload_ResponseReceived(Google.Apis.Drive.v3.Data.File file) 
    { 
      uploadedFile = file; 
    } 
 
    #endregion 
  } 
 
} 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn upload multifile lên google drive Api csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 27652 22:36:15, 23/07/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.