NEWS

[C#] Kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng trên máy tính

[C#] Kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng trên máy tính
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1795 15:15:02, 18/07/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục chia sẻ các bạn cách tìm phiên bản Microsoft Office đang sử dụng trên Winform bằng ngôn ngữ lập trình C#, winform.

[C#] Script Find Microsoft Office version in Winform

Kết quả khi thực hiện script bên dưới ta được kết quả như sau:

microsoft_office_csharp

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class Office.cs với nội dung như sau:

public class Office
{

  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]

  static extern uint RegOpenKeyEx(UIntPtr hKey, string lpSubKey, uint ulOptions, int samDesired, out int phkResult);
  [DllImport("Advapi32.dll")]
  static extern uint RegCloseKey(int hKey);
  [DllImport("advapi32.dll", EntryPoint = "RegQueryValueEx")]
  static extern int RegQueryValueEx(int hKey, string lpValueName, int lpReserved, ref uint lpType,
    System.Text.StringBuilder lpData, ref uint lpcbData);
  private static UIntPtr HKEY_LOCAL_MACHINE = new UIntPtr(0x80000002u);
  private static UIntPtr HKEY_CURRENT_USER = new UIntPtr(0x80000001u);

  private Dictionary<string, string> LatestVersions = new Dictionary<string, string>();

  public Office()
  {
    LatestVersions.Add("12.0", "Office2007");
    LatestVersions.Add("14.0", "Office2010");
    LatestVersions.Add("15.0", "Office2013");
    LatestVersions.Add("16.0", "Office2017 and higher ");
  }

  private string GetVersionNumberFromRegistry()
  {
    string regVersion;

    regVersion = GetVersionNumberFromRegistry("SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\");
    if (regVersion == null)
      regVersion = GetVersionNumberFromRegistry("SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Office\\");

    return regVersion;
  }
  private string GetVersionNumberFromRegistry(string key)
  {
    string version = null;
    foreach (string VerNo in LatestVersions.Keys)
    {
      string offPath = Reg64(HKEY_LOCAL_MACHINE, key + VerNo + "\\Excel\\InstallRoot", "Path");
      if (offPath != null)
      {
        version = VerNo;
        break;
      }
    }
    return version;
  }
  public string GetVersion()
  {
    string versionFromReg = GetVersionNumberFromRegistry();
    string versionInstalled = LatestVersions[versionFromReg];

    bool? Office64BitFromReg = Off64Bit("SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\", versionFromReg);

    if (Office64BitFromReg == null)
      Office64BitFromReg = Off64Bit("SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Office\\", versionFromReg);
    if (Office64BitFromReg.HasValue && Office64BitFromReg.Value)
      versionInstalled += " (64 bit)";
    else if (Office64BitFromReg.HasValue && !Office64BitFromReg.Value)
      versionInstalled += " (32 bit)";
    else
    {
      versionInstalled += " (Unknown bit)";
    }

    return versionInstalled;
  }

  private bool? Off64Bit(string key, string version)
  {
    bool? Office64BitFromReg = null;
    string Bitness = Reg64(HKEY_LOCAL_MACHINE, key + version + "\\Outlook", "Bitness");
    if (Bitness == "x86")
      Office64BitFromReg = false;
    else if ((Bitness == "x64"))
      Office64BitFromReg = true;
    return Office64BitFromReg;
  }

  private string Reg64(UIntPtr parent, string key, string prop)
  {
    int ikey = 0;
    int bit36_64 = 0x0100;
    int query = 0x0001;
    try
    {
      uint res = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, key, 0, query | bit36_64, out ikey);
      if (0 != res) return null;
      uint type = 0;
      uint data = 1024;
      StringBuilder buffer = new StringBuilder(1024);
      RegQueryValueEx(ikey, prop, 0, ref type, buffer, ref data);
      string ver = buffer.ToString();
      return ver;
    }
    finally
    {
      if (0 != ikey) RegCloseKey(ikey);
    }
  }

}

Và khi sử dụng các bạn chỉ cần gọi hàm sau để lấy thông tin

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  string RunningOfficeVersion = new Office().GetVersion();
  MessageBox.Show("Running Office Number: " + RunningOfficeVersion);
}

Thanks for waching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng trên máy tính
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1795 15:15:02, 18/07/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.