[C#] Hướng dẫn mã hóa hình ảnh sang Base64 và ngược lại

[C#] Hướng dẫn mã hóa hình ảnh sang Base64 và ngược lại
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11605 08:09:56, 12/07/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi hình ảnh Image sang Base64 và đọc Base64 thành Image trong lập trình C#.

Vậy Base64 là gì?

Base64 là một giải thuật mã hóa chuỗi ký tự bằng cách thay thế các ký tự trong bảng mã ASCII 8 bits thông dụng thành bảng mã 6 bits.

Base64 thường được sử dụng trong việc mã hóa và truyền tải email. Tuy nhiên, ngày nay Base64 đã sử dụng rộng rãi hơn: để mã hóa các tập tin đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video,…) ứng dụng vào việc truyền tải hình ảnh trên website.

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng Convert Image to Base64 C#:

convert image to base64 c#

 

Ở source bên dưới, mình có cung cấp 2 hàm Convert Image to Base64 và ngược lại, các bạn tham khảo source code bên dưới nhé:

Source code C#: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Base64_Csharp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public string url = "";

    private void btn_browser_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog())
      {
        dlg.Title = "Open Image";
        dlg.Filter = "jpg files (*.jpg)|*.jpg";

        if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          pic_input.Image = new Bitmap(dlg.FileName);
          url = dlg.FileName;
        }
      }
    }

    private void btn_convert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Text = ImageToBase64(url);
    }

    public string ImageToBase64(string path)
    {
      // string path = "D:\SampleImage.jpg";
      using (System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromFile(path))
      {
        using (MemoryStream m = new MemoryStream())
        {
          image.Save(m, image.RawFormat);
          byte[] imageBytes = m.ToArray();
          string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
          return base64String;
        }
      }
    }
    public Image Base64ToImage(string base64String)
    {
      byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
      MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
      ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
      System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream(ms, true);
      return image;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.Image = Base64ToImage(richTextBox1.Text);
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: thuật toán mã hóabase64

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn mã hóa hình ảnh sang Base64 và ngược lại
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11605 08:09:56, 12/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.