NEWS

[C#] Export dataset to multi work sheet Excel in Csharp

[C#] Export dataset to multi work sheet Excel in Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12416 21:39:33, 15/08/2017C#   In bài viết

Hi! xin chào các bạn. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn export dữ liệu từ dataset ra một file excel bao gồm nhiều work sheet bằng C#.

[C#] Export dataset to multi work sheet excel using Close XML in Csharp

Mình ví dụ: 

Nếu các bạn có một database gồm nhiều table, bây giờ các bạn muốn xuất các table trong database đó ra file dữ liệu Excel. Mỗi một table là một Sheet.

Mình chia sẽ các bạn sử dụng thư viện Close XML để làm việc đó một cách đơn giản.

Giao diện demo ứng dụng:

export dataset to multi sheet excel c#

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt thư viện Close XML từ Nuget vào project của mình. 

Các từ giao diện dòng lệnh cài đặt Nuget các bạn gõ lệnh sau:

PM> Install-Package ClosedXML

Lưu ý: các bạn phải chạy Net Framework 4.5.2 

Theo ví dụ của mình: 

Sẽ xuất dữ liệu ra file excel gồm 3 bảng: Customers, Employee, Catagories.

Mình sử dụng database mẫu Nowthwind, các bạn có thể download database mẫu từ google nhé.

Source code C#:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Reflection;
using ClosedXML.Excel;
using System.Data.SqlClient;

namespace Export_DataTable_Excel
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();      
    }

    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      string constr = "Data Source=.;Initial Catalog=NORTHWND;Integrated Security=True";
      string query = "SELECT TOP 10 CustomerId,ContactName,City,Country FROM Customers GO SELECT TOP 5 EmployeeID,(FirstName + + LastName) EmployeeName,City,Country FROM Employees GO SELECT CategoryName, Description FROM dbo.Categories";
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
        {
          using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
          {
            cmd.Connection = con;
            sda.SelectCommand = cmd;
            sda.Fill(ds);
            ds.Tables[0].TableName = "Customers";
            ds.Tables[1].TableName = "Employees";
            ds.Tables[2].TableName = "Categories";
          }
        }
      }

      XLWorkbook wb = new XLWorkbook();
      for (int i = 0; i < ds.Tables.Count; i++)
      {
        wb.Worksheets.Add(ds.Tables[i], ds.Tables[i].TableName);
      }
      string filePath = "";
      if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        filePath = folderBrowserDialog1.SelectedPath;
      }
      wb.SaveAs(filePath + "DataGridViewExport.xlsx");
    }
  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Export dataset to multi work sheet Excel in Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12416 21:39:33, 15/08/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.