NEWS

[C#] Tạo hiệu ứng Spinner Animation trên Console App

[C#] Tạo hiệu ứng Spinner Animation trên Console App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2683 15:51:17, 10/11/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn các đoạn source code tạo spinner trên App console C#.

[C#] How to make Spinner Animtion Console App

Khi các bạn viết ứng dụng, đến đoạn xử lý đoạn code cần nhiều thời gian để xử lý.

Để cho người dùng biết là phần mềm đang xử lý dữ liệu, chứ không phải bị treo, thì mình sẽ show các loading spinner để người dùng có thể biết là ứng dụng đang chạy.

1. Xuất process bar trên Console

console-01

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.ReadKey();

      ShowSimplePercentage();

      Console.ReadKey();
    }

    static void ShowSimplePercentage()
    {
      for (int i = 0; i <= 100; i++)
      {
        Console.Write($"\rProgress: {i}%  ");
        Thread.Sleep(25);
      }

      Console.Write("\rDone!     ");
    }
  }

2. Tạo một spinner xoay xoay

console-02

static void ShowSpinner()
  {
    var counter = 0;
    for (int i = 0; i < 50; i++)
    {
      switch (counter % 4)
      {
        case 0: Console.Write("/"); break;
        case 1: Console.Write("-"); break;
        case 2: Console.Write("\\"); break;
        case 3: Console.Write("|"); break;
      }
      Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);
      counter++;
      Thread.Sleep(100);
    }
  }

3. Tạo hiệu ứng cái chuông

console-03

static void MultiLineAnimation()
  {
    var counter = 0;
    for (int i = 0; i < 30; i++)
    {
      Console.Clear();

      switch (counter % 4)
      {
        case 0: {
            Console.WriteLine("╔════╤╤╤╤════╗");
            Console.WriteLine("║  │││ \\  ║");
            Console.WriteLine("║  │││ O ║");
            Console.WriteLine("║  OOO   ║");
            break;
          };
        case 1:
          {
            Console.WriteLine("╔════╤╤╤╤════╗");
            Console.WriteLine("║  ││││  ║");
            Console.WriteLine("║  ││││  ║");
            Console.WriteLine("║  OOOO  ║");
            break;
          };
        case 2:
          {
            Console.WriteLine("╔════╤╤╤╤════╗");
            Console.WriteLine("║  / │││  ║");
            Console.WriteLine("║ O │││  ║");
            Console.WriteLine("║   OOO  ║");
            break;
          };
        case 3:
          {
            Console.WriteLine("╔════╤╤╤╤════╗");
            Console.WriteLine("║  ││││  ║");
            Console.WriteLine("║  ││││  ║");
            Console.WriteLine("║  OOOO  ║");
            break;
          };
      }
        
      counter++;
      Thread.Sleep(200);
    }
  }

4. Xuất màu sắc ra màn hình Console, bạn bạn có thể sử dụng thư viện Colorful.Console để xuất màu ra console một cách dễ dàng

console-04

Các bạn cài đặt Colorful từ nuget:

NuGet\Install-Package Colorful.Console -Version 1.2.15

Sử dụng để xuất màu chữ ra màn hình:

using Console = Colorful.Console;

namespace ConsoleAppMagic
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Welcome to, laptrinhvb.net");
      Console.WriteLine("This is an error!", Color.Red);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

5. Tạo một spin con tàu đang chạy

console-06

Source code C#:

static void ColorfulAnimation()
  {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
      for (int j = 0; j < 30; j++)
      {
        Console.Clear();

        // steam
        Console.Write("    . . . . o o o o o o", Color.LightGray);
        for (int s = 0; s < j / 2; s++)
        {
          Console.Write(" o", Color.LightGray);
        }
        Console.WriteLine();

        var margin = "".PadLeft(j);
        Console.WriteLine(margin + "        _____   o", Color.LightGray);
        Console.WriteLine(margin + "    ____==== ]OO|_n_n__][.", Color.DeepSkyBlue);
        Console.WriteLine(margin + "   [________]_|__|________)< ", Color.DeepSkyBlue);
        Console.WriteLine(margin + "    oo  oo 'oo OOOO-| oo\\_", Color.Blue);
        Console.WriteLine("  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+", Color.Silver);

        Thread.Sleep(200);
      }
    }
  }

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo hiệu ứng Spinner Animation trên Console App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2683 15:51:17, 10/11/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.