NEWS

[C#] Hướng dẫn hiển thị bảng table ở giao diện Console

[C#] Hướng dẫn hiển thị bảng table ở giao diện Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10726 14:34:37, 15/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách hiển thị bảng dữ liệu table ở giao diện dòng lệnh Console C#.

[C#] Show Table in console 

Dưới đây là hình ảnh dữ liệu mình xuất từ DataTable ra Console C#:

console_table_csharp

Video hướng dẫn step by step:

Đầu tiên, các bạn cài đặt thư viện ConsoleTables tại Nuget console:

PM> Install-Package ConsoleTables -Version 2.4.1

Dưới đây là source code C# mình xuất dữ liệu ra console:

using ConsoleTables;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ShowTableConsole
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      var data = InitEmployee();
      string[] columnNames = data.Columns.Cast<DataColumn>()
                 .Select(x => x.ColumnName)
                 .ToArray();

      DataRow[] rows = data.Select();

      var table = new ConsoleTable(columnNames);
      foreach (DataRow row in rows)
      {
        table.AddRow(row.ItemArray);
      }
      table.Write(Format.MarkDown);
      table.Write(Format.Alternative);
      table.Write(Format.Minimal);
      table.Write(Format.Default);
      Console.Read();
    }
    public static DataTable InitEmployee()
    {
      
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("id", typeof(int));
      table.Columns.Add("name", typeof(string));
      table.Columns.Add("address", typeof(string));
      table.Columns.Add("Gender", typeof(string));

      table.Rows.Add(1, "Nguyễn Thảo", "Vũng Tàu", "Male");
      table.Rows.Add(2, "Nguyễn Đình Tuyên", "Quảng Bình", "Male");
      table.Rows.Add(3, "Trịnh Quốc Khang", "Đồng Nai", "Female");
      table.Rows.Add(4, "Cái Trí Minh", "Quảng Trị", "Male");
      table.Rows.Add(5, "Võ Sơn Băng", "Vĩnh Long", "Female");
      table.Rows.Add(6, "Nguyễn Thị Cẩm Tú", "Kiên Giang", "Female");
      table.Rows.Add(7, "Nguyễn Phương Nhi", "TP. Hồ Chí Minh", "Male");
      table.Rows.Add(8, "Hoàng Thị Thảo", "Quảng Bình", "Female");
      return table;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn hiển thị bảng table ở giao diện Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10726 14:34:37, 15/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.