NEWS

[C#] Dependency Injection in Winform

[C#] Dependency Injection in Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2507 08:48:19, 08/08/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ chia sẻ các bạn struct cấu hình để sử dụng Dependency Injection trên C#, Winform.

[C#] Dependency Injection in Winform

Dependency Injection là gì?

Theo Wikipedia:

"Trong kỹ thuật phần mềm, dependency injection là một kỹ thuật theo đó một đối tượng (hoặc static method) cung cấp các phụ thuộc của đối tượng khác. Một phụ thuộc là một đối tượng có thể được sử dụng (service)."

dependency_csharp_winform

Nếu bạn nào viết web ASP.NET MVC thì khi tạo project template đã cấu hình sẵn cấu trúc DI sẵn cho các bạn.

Bài viết này, mình sẽ chia sẻ cấu hình DI trong C#, Winform.

Đầu tiên, các bạn cài đặt thư viện Microsoft.Extensions.Hosting

PM> Install-Package Microsoft.Extensions.Hosting -Version 7.0.0-preview.6.22324.4

Ở bài viết hiện tại, mình đang sử dụng .NET Framework 4.7.2

Thư viện Microsoft.Extensions.Hosting cung cấp cho các bạn các chức năng: DI, Logger, Configuration...

Bước 1: Cấu hình ở tập tin file program.cs

namespace DependencyInjectionWF
{
  internal static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {    
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

      var host = CreateHostBuilder().Build();
      ServiceProvider = host.Services;

      Application.Run(ServiceProvider.GetRequiredService<Form1>());
    }
    public static IServiceProvider ServiceProvider { get; private set; }
    static IHostBuilder CreateHostBuilder()
    {
      return Host.CreateDefaultBuilder()
        .ConfigureServices((context, services) => {
          services.AddLogging(config =>
          {
            // config.ClearProviders();
            config.AddDebug();
            // config.AddConsole();
            //etc
          });
          services.AddTransient<IHelloService, HelloService>();
          services.AddTransient<Form1>();
        });
    }
  }
}

Bước 2: Tạo 1 interface với tên IHelloService trong này ta viết 1 phương thức SayHello

namespace DependencyInjectionWF
{
  public interface IHelloService
  {
    string SayHello();
  }
  
}

Bước 3: Tạo một class HelloService chúng ta sẽ Implement từ Interface IHelloservice và viết phương thức SayHello cho nó

namespace DependencyInjectionWF
{
  public class HelloService : IHelloService
  {
    public string SayHello()
    {
      return "Hello, world!";
    }
  }
}

Bước 4: Injection HelloService ở Form1.cs chúng ta sẽ truyền vào ở Contructor, ở bài này mình sẽ injection thêm dịch vụ Logger

namespace DependencyInjectionWF
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly IHelloService helloService;
    private readonly ILogger _logger;
    public Form1(IHelloService helloService, ILogger<Form1> logger)
      
    {
      InitializeComponent();
      this.helloService = helloService;
      MessageBox.Show(helloService.SayHello());
      _logger = logger;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      _logger.LogInformation("LogInformation");
      _logger.LogError("LogError");
      _logger.LogWarning("LogWarning");
      _logger.LogTrace("LogTrace");
      _logger.LogDebug("LogDebug");
      _logger.LogCritical("LogCritical");
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Dependency Injection in Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2507 08:48:19, 08/08/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.