NEWS

[C#] Hướng dẫn bắt trạng thái các phím Numlock, Capslock, Insert để hiển thị trên thanh Status bar Winform

[C#] Hướng dẫn bắt trạng thái các phím Numlock, Capslock, Insert để hiển thị trên thanh Status bar Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4145 11:26:46, 14/02/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn các bắt sự kiện các phím chức năng: Numlock, Capslock, Insert để hiển thị trên thanh trạng thái Status bar Winform C#.

Khi các bạn lập trình ứng dụng các bạn thường thấy một số ứng dụng hiển thị các phím như: Numlocks, Capslock, Scroll Lock để cho người dùng nhìn vào là biết bàn phím đang ở trạng thái nào.

Như giao diện phần mềm kế toán MISA 2019 dưới đây:

caplocks_demo_misa (1)

Thì trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản với chức năng như hình trên:

Và khi chúng ta, double click vào các ô này thì ứng dụng sẽ gọi phím luôn (nghĩa là khi click vào nó sẽ tự động tắt/bật phím chức năng này luôn).

Giao diện demo của ứng dụng Caplocks, Numlocks C#:

DEMO caplocks_numlocks_csharp

Source code ứng dụng Numlock, Capslock C#:

using System;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ToggleKeys_OldMethod
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    [DllImport("user32.dll")]
    internal static extern short GetKeyState(int keyCode);

    [DllImport("user32.dll")]    
    static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, int dwExtraInfo);    


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {     
      labelDayDate.Text = System.DateTime.Today.DayOfWeek + ", " + System.DateTime.Today.Day + "-" + System.DateTime.Today.Month + "-" + System.DateTime.Today.Year;  
      UpdateKeys();
    }

    private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
     
      if (e.KeyData == Keys.Insert)
      {
        UpdateInsert();
      }
      else if (e.KeyData == Keys.NumLock)
      {
        UpdateNUMLock();
      }
      else if (e.KeyData == Keys.CapsLock)
      {
        UpdateCAPSLock();
      }      
    }

    private void lblINS_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      PressKeyboardButton(Keys.Insert);
      UpdateInsert();
    }

    private void lblNUM_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      PressKeyboardButton(Keys.NumLock);
      UpdateNUMLock();
    }

    private void lblCAPS_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      PressKeyboardButton(Keys.CapsLock);
      UpdateCAPSLock();
    }

    private void Form1_Activated(object sender, EventArgs e)
    {
      UpdateKeys();
    }
    
    
    private void UpdateKeys()
    {
      UpdateInsert();
      UpdateNUMLock();
      UpdateCAPSLock();
    }

    
    private void UpdateInsert()
    {
      bool NumLock = (GetKeyState((int)Keys.Insert)) != 0;

      if (NumLock)
      {
        lblINS.Text = "INS";
      }
      else
      {
        lblINS.Text = "OVR";
      }

      this.Refresh();
    }

  
    private void UpdateNUMLock()
    {
      bool NumLock = (GetKeyState((int)Keys.NumLock)) != 0;

      if (NumLock)
      {
        lblNUM.Text = "NUM";
      }
      else
      {
        lblNUM.Text = String.Empty;
      }

      this.Refresh();
    }

    private void UpdateCAPSLock()
    {
      bool CapsLock = (GetKeyState((int)Keys.CapsLock)) != 0;

      if (CapsLock)
      {
        lblCAPS.Text = "CAPS";
      }
      else
      {
        lblCAPS.Text = String.Empty;
      }

      this.Refresh();
    }

    
    private void PressKeyboardButton(Keys keyCode)
    {
      const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
      const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
      keybd_event((byte)keyCode, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0);
      keybd_event((byte)keyCode, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    }

 

  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn bắt trạng thái các phím Numlock, Capslock, Insert để hiển thị trên thanh Status bar Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4145 11:26:46, 14/02/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.