NEWS

[C#] Sử dụng thư viện ZedGraph vẽ biểu đồ Line, Bar, Pie trên Winform

[C#] Sử dụng thư viện ZedGraph vẽ biểu đồ Line, Bar, Pie trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7919 20:27:00, 13/06/2022C#   In bài viết

ZedGraph là thư viện dùng để vẽ biểu đồ: Bar chart, Line Chart, và Pie Chart 2D trên lập trình ngôn ngữ C#, Winform.

[C#] Draw Chart with Library ZedGraph

Nếu bạn không có sử dụng Devexpress, thì có thể sử dụng bộ thư viện này để thay thế.

zedgraph-quickstart

Bạn có thể dễ dàng cài đặt thư viện này từ Nuget. Phiên bản hiện tại là: ZedGraph 6.0.0-alpha0001 Support Net FrameWork Standard 2.0

PM> Install-Package ZedGraph -Version 6.0.0-alpha0001

Sau khi cài đặt xong, các bạn sử dụng control ZedGraphControl để sử dụng vào winform.

1. Tạo data  mẫu Sample

private Random rand = new Random(0);
private double[] RandomWalk(int points = 5, double start = 100, double mult = 50)
{
  // return an array of difting random numbers
  double[] values = new double[points];
  values[0] = start;
  for (int i = 1; i < points; i++)
    values[i] = values[i - 1] + (rand.NextDouble() - .5) * mult;
  return values;
}

2. Biểu đồ Bar Graph

zedgraph-quickstart-bar

// generate some random Y data
int pointCount = 5;
double[] xs = Consecutive(pointCount);
double[] ys1 = RandomWalk(pointCount);
double[] ys2 = RandomWalk(pointCount);

// clear old curves
zedGraphControl1.GraphPane.CurveList.Clear();

// plot the data as bars
zedGraphControl1.GraphPane.AddBar("Group A", xs, ys1, Color.Blue);
zedGraphControl1.GraphPane.AddBar("Group B", xs, ys2, Color.Red);

// style the plot
zedGraphControl1.GraphPane.Title.Text = $"Bar Plot ({pointCount:n0} points)";
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.Title.Text = "Horizontal Axis Label";
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.Title.Text = "Vertical Axis Label";

// auto-axis and update the display
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.Refresh();

3. Biểu đồ Scatter Plot

zedgraph-quickstart-scatter

// generate some random Y data
int pointCount = 100;
double[] xs1 = RandomWalk(pointCount);
double[] ys1 = RandomWalk(pointCount);
double[] xs2 = RandomWalk(pointCount);
double[] ys2 = RandomWalk(pointCount);

// clear old curves
zedGraphControl1.GraphPane.CurveList.Clear();

// plot the data as curves
var curve1 = zedGraphControl1.GraphPane.AddCurve("Series A", xs1, ys1, Color.Blue);
curve1.Line.IsAntiAlias = true;

var curve2 = zedGraphControl1.GraphPane.AddCurve("Series B", xs2, ys2, Color.Red);
curve2.Line.IsAntiAlias = true;

// style the plot
zedGraphControl1.GraphPane.Title.Text = $"Scatter Plot ({pointCount:n0} points)";
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.Title.Text = "Horizontal Axis Label";
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.Title.Text = "Vertical Axis Label";

// auto-axis and update the display
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.Refresh();

4. Biểu đồ Line Graph

zedgraph-quickstart-line

// generate some random Y data
int pointCount = 100_000;
double[] xs = Consecutive(pointCount);
double[] ys1 = RandomWalk(pointCount);
double[] ys2 = RandomWalk(pointCount);

// clear old curves
zedGraphControl1.GraphPane.CurveList.Clear();

// plot the data as curves
var curve1 = zedGraphControl1.GraphPane.AddCurve("Series A", xs, ys1, Color.Blue);
curve1.Line.IsAntiAlias = true;
curve1.Symbol.IsVisible = false;

var curve2 = zedGraphControl1.GraphPane.AddCurve("Series B", xs, ys2, Color.Red);
curve2.Line.IsAntiAlias = true;
curve2.Symbol.IsVisible = false;

// style the plot
zedGraphControl1.GraphPane.Title.Text = $"Scatter Plot ({pointCount:n0} points)";
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.Title.Text = "Horizontal Axis Label";
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.Title.Text = "Vertical Axis Label";

// auto-axis and update the display
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.Refresh();

5. Biểu đồ Multiple Y Axes

zedgraph-multiple-y-axes

// generate some random Y data
int pointCount = 10;
double[] xs = Random(pointCount);
double[] ys1 = Random(pointCount);
double[] ys2 = Random(pointCount, 0, 1000);

// clear old curves
zedGraphControl1.GraphPane.CurveList.Clear();

// clear old Y axes and manually add new ones
zedGraphControl1.GraphPane.YAxisList.Clear();

// add a traditional Y axis
zedGraphControl1.GraphPane.AddYAxis("First Axis");
var firstAxis = zedGraphControl1.GraphPane.YAxisList[0];
firstAxis.Color = Color.Blue;

// create another Y axis and customize it
zedGraphControl1.GraphPane.AddYAxis("Second Axis");
var secondAxis = zedGraphControl1.GraphPane.YAxisList[1];
secondAxis.Scale.Max = 1000;
secondAxis.Scale.Min = -1000;
secondAxis.Scale.FontSpec.FontColor = Color.Green;
secondAxis.Title.FontSpec.FontColor = Color.Green;
secondAxis.Color = Color.Green;

// plot the data as curves
var curve1 = zedGraphControl1.GraphPane.AddCurve("Small", xs, ys1, Color.Blue);
var curve2 = zedGraphControl1.GraphPane.AddCurve("Big", xs, ys2, Color.Green);

// specify which curve is to use which axis
curve1.YAxisIndex = 0;
curve2.YAxisIndex = 1;

// style the plot
zedGraphControl1.GraphPane.Title.Text = $"Multiple Y Axes";
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.Title.Text = "Horizontal Axis Label";

// auto-axis and update the display
zedGraphControl1.GraphPane.XAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.GraphPane.YAxis.ResetAutoScale(zedGraphControl1.GraphPane, CreateGraphics());
zedGraphControl1.Refresh();

Thanks for waching!

Theo swharden.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng thư viện ZedGraph vẽ biểu đồ Line, Bar, Pie trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7919 20:27:00, 13/06/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.