[C#] Cách tính toán số lớn vượt giới hạn sử dụng thư viện Big Number

[C#] Cách tính toán số lớn vượt giới hạn sử dụng thư viện Big Number
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6924 13:03:16, 19/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ nói về vấn đề tính toán hai số lớn nhất vượt giới hạn lưu trữ của C#.

Như các bạn đã biết trong lập trình C#, mỗi kiểu số dữ liệu đều kích thước lưu trữ giới hạn nhất định.

Nếu chúng ta, muốn tính toán một dãy số lớn hơn thì chúng ta sẽ làm thế nào.

Đối với kiểu dữ liệu số nguyên trong C#, lớn nhất là kiểu long cũng chỉ lưu được tối đa giá trị 9,223,372,036,854,775,807 hay kiểu lớn số thực lớn nhất double với giá trị lớn nhất

là ±1.7e308. 

Như vậy việc cộng các số lớn hàng nghìn hay vài chục nghìn chữ số thì cần phải một giải pháp khác đó là việc thực hiên cộng bằng các chuỗi số.  Với việc các chuỗi số trong

ngôn ngữ lập trình C# hỗ trợ rất nhiều ký tự, nên việc các chuỗi số lớn có thể lên tới hàng triệu ký tự số.

Bảng kích thước của các kiểu dữ liệu:

 
Data Type .NET Type Size Range
byte Byte 8 bits 0 to 255
sbyte SByte 8 bits -128 to 127
int Int32 32 bits -2,147,483,648 to 2,147,483,647
uint UInt32 32 bits 0 to 4294967295
short Int16 16 bits -32,768 to 32,767
ushort UInt16 16 bits 0 to 65,535
long Int64 64 bits -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
ulong UInt64 64 bits 0 to 18,446,744,073,709,551,615
float Single 32 bits -3.402823e38 to 3.402823e38
double Double 64 bits -1.79769313486232e308 to 1.79769313486232e308
bool Boolean 8 bits True or False
decimal Decimal 128 bits (+ or -)1.0 x 10e-28 to 7.9 x 10e28
DateTime DateTime - 0:00:00am 1/1/01 to 11:59:59pm 12/31/9999

 

Từ NetFramework 4.0 trở đi, Microsoft đã cung cấp cho chúng ta thêm thư viện System.Numerics, để giúp chúng ta giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng hơn.

 • Đầu tiên, các bạn cần import thư viện System.Numberics vào như sau:
tính toán số lớn c#
Import thư viện System.Numberics

Dưới đây là hình ảnh demo của chương trình:

Bignumber_winform
Tính toán số lớn vượt giới hạn

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Numerics;

namespace Bignumber
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_calc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int a = int.Parse(txt_A.Text);
        int b = int.Parse(txt_B.Text);
        int result = a * b;
        txt_result.Text = "Result: " + result;
      }
      catch (System.Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message + "");
      }
      

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        BigInteger a = BigInteger.Parse(txt_A.Text);
        BigInteger b = BigInteger.Parse(txt_B.Text);
        BigInteger result = a * b;
        txt_result.Text = "Result: " + result;
      }
      catch (System.Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message + "");
      }
    }
  }
}

HAVE FUN :)

 

 

Tags: big numbersystem.numerics

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Cách tính toán số lớn vượt giới hạn sử dụng thư viện Big Number
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6924 13:03:16, 19/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.