NEWS

[C#] Viết ứng dụng xem và dò kết quả xổ số kiến thiết miền nam

[C#] Viết ứng dụng xem và dò kết quả xổ số kiến thiết miền nam
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9010 14:52:33, 02/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn ứng dụng nhỏ lấy và dò tìm kết quả xố số kiến thiết miền Nam bằng lập trình C#, Winform.

[C#] Ứng dụng lấy kết quả xổ số kiến thiết miền nam Winform

Ở ứng dụng demo này, mình sẽ lấy dữ liệu kết quả xổ số từ website Minh Ngọc.

kq_sx_minhngoc

Trong bài viết, các bạn chỉ cần sử dụng thư viện HTML AgilityPack để phân tích cấu trúc HTML của web Minh Ngọc và mình convert nó về dạng DataTable để hiển thị dữ liệu lên Data Gridview.

Trong bài viết, mình chỉ lấy kết quả xổ số Miền Nam, các bạn nào muốn lấy Miền Trung hay Miền Bắc thì nó cũng tương tự nhé các bạn.

Giao diện demo ứng dụng lấy kết quả xổ số C#, Winform:

ketquaxoso_csharp

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class MinhNgocHelper.cs c#:

using HtmlAgilityPack;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;

namespace LayKQXS
{
  class MinhNgocHelper
  {
    public DataTable GetKQXS(string url)
    {      // url = "https://www.minhngoc.com.vn/ket-qua-xo-so/28-02-2021.html";
      var web = new HtmlWeb();
      var doc = web.Load(url);

      List<string> listData = new List<string>();

      var data = doc.DocumentNode.SelectNodes("//table[contains(@class,'bkqmiennam')]");

      foreach (var table_miennam in data)
      {
        doc.LoadHtml(table_miennam.InnerHtml);
        var data2 = doc.DocumentNode.SelectNodes("//table//tbody//tr");

        var rows = data2.Select(tr => tr
          .Elements("td")
          .Select(td => System.Net.WebUtility.HtmlDecode(td.InnerHtml).Trim())
          .ToArray());
        foreach (var row in rows)
        {
          var temp = HtmlToPlainText(row[0].Replace("<div>", "").Replace("</div>", "-").Trim());
          var text = string.Join(" - ", temp.Split('-').Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x)).ToArray());
          listData.Add(text);
        }
        break;
      }

      var listOfLists = new List<IEnumerable<string>>();
      for (int i = 0; i < listData.Count(); i += 11)
      {
        listOfLists.Add(listData.Skip(i).Take(11));
      }
      var table = new DataTable();
      foreach (var item in listOfLists)
      {
        table.Columns.Add(item.ToList().FirstOrDefault());
      }

      for (int i = 1; i < 11; i++)
      {
        var dr = table.NewRow();
        int j = 0;
        foreach (var item in listOfLists)
        {
          dr[j] = item.ToArray()[i];
          j++;
        }
        table.Rows.Add(dr);

      }
      return table;
    }  
    private static string HtmlToPlainText(string html)
    {
      const string tagWhiteSpace = @"(>|$)(\W|\n|\r)+<";
      const string stripFormatting = @"<[^>]*(>|$)";
      const string lineBreak = @"<(br|BR)\s{0,1}\/{0,1}>";
      var lineBreakRegex = new Regex(lineBreak, RegexOptions.Multiline);
      var stripFormattingRegex = new Regex(stripFormatting, RegexOptions.Multiline);
      var tagWhiteSpaceRegex = new Regex(tagWhiteSpace, RegexOptions.Multiline);

      var text = html;      
      text = System.Net.WebUtility.HtmlDecode(text);      
      text = tagWhiteSpaceRegex.Replace(text, "><");      
      text = lineBreakRegex.Replace(text, Environment.NewLine);      
      text = stripFormattingRegex.Replace(text, string.Empty);

      return text;
    }
  }
}

Và ở Form1.cs, chúng ta chỉ cần gọi hàm từ class helper để lấy kết quả và hiển thị lên dataGridview c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LayKQXS
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
      dateTimePicker1.CustomFormat = "dd-MM-yyyy";
    }

    private void btnXem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var url = $"https://www.minhngoc.com.vn/ket-qua-xo-so/{dateTimePicker1.Text}.html";
      var data = new MinhNgocHelper().GetKQXS(url);
      dataGridView1.DataSource = data;
    }


  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng dụng xem và dò kết quả xổ số kiến thiết miền nam
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9010 14:52:33, 02/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.