NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng công cụ Checked ListBox trên Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng công cụ Checked ListBox trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10152 15:47:54, 06/12/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ component Checked Listbox Control trên Winform.

[C#] How to using Checked ListBox Winform

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng, mình sẻ hiển thị một danh sách các ngôn ngữ lập trình.

=> Sau đó, chọn và lấy kết quả các dữ liệu đã chọn.

CheckedListBoxDemo_thumb

1. Thêm từng item vào Checked Listbox

lst_language.Items.Add("C#", CheckState.Checked);
lst_language.Items.Add("VB.NET", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("FLUTTER", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("DART", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("PYTHON", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("PHP", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("REACT JS", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("JAVASCRIPT", CheckState.Unchecked);
lst_language.Items.Add("JAVA", CheckState.Checked);

Khi thêm bằng cách này, các bạn có thể set trạng thái check hay uncheck cho từng item.

2. Thêm dữ liệu vào bằng DataSource

var table = new List<string>();     
table.Add("Apple");
table.Add("Banana");
table.Add("Donut");
table.Add("Orange");
table.Add("Lemon");
table.Add("Chicken");
table.Add("Duck");
table.Add("Bird");

lst_language.DataSource = table;  

3. Hàm Checked tất cả các Item

private void btn_selectAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
  for (int i = 0; i < lst_language.Items.Count; i++)
  {
    lst_language.SetItemChecked(i, true);
  }
}

4. Hàm Uncheck bỏ chọn hết tất cả Item

private void btn_selectAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
  for (int i = 0; i < lst_language.Items.Count; i++)
  {
    lst_language.SetItemChecked(i, false);
  }
}

5. Hàm lấy dữ liệu những item nào đã chọn bao gồm vị trí: Index và Value

private void btn_get_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var result = "";
  foreach (int indexChecked in lst_language.CheckedIndices)
  { 
    result+= "Index: " + indexChecked.ToString() + " => Value: " + lst_language.Items[indexChecked].ToString() + Environment.NewLine;
  }

  richTextBox1.Text = result;
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng công cụ Checked ListBox trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10152 15:47:54, 06/12/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.