[DEVEXPRESS] Hướng dẫn bật tính năng Scroll Pixcel in Touch trên GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn bật tính năng Scroll Pixcel in Touch trên GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2717 07:58:47, 09/01/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách bật tính năng Scroll Pixcel trên Gridview của Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Enable Scroll Pixcel in Touch

Trên GridView Devexpress, có hỗ trợ cho chúng ta bật tính năng scroll pixcel khi cuộn dữ liệu.

Bình thường các bạn không bật tính năng thì các bạn scroll nó sẽ chạy từ từ, còn khi enable thì khi các bạn scroll nó sẽ rất mướt.

Giao diện demo ứng dụng Scroll Pixcel in Gridview C#:

scroll_pixel_smooth_devexpress

Trên GridView để Scroll Pixcel chúng ta chỉ cần bật thuộc tính enable như dưới đây:

gridView1.OptionsBehavior.AllowPixelScrolling = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;

Tuy nhiên, nếu các bạn muốn bật chức năng này cho hết tất cả các GridView trên Form, thì từ file program.cs, các bạn cấu hình code như bên dưới.

using DevExpress.LookAndFeel;
using DevExpress.Skins;
using DevExpress.Skins.Info;
using DevExpress.UserSkins;
using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraBars.Docking2010.Customization;
using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace ScrollPixel
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      WindowsFormsSettings.ScrollUIMode = ScrollUIMode.Touch;
      WindowsFormsSettings.AllowPixelScrolling = DefaultBoolean.True;
      SkinManager.EnableFormSkins();
      DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register();
      SkinBlobXmlCreator skinCreator = new SkinBlobXmlCreator("MetroBlack",
        "DevExpress.RealtorWorld.Win.SkinData.", typeof(Program).Assembly, null);
      SkinManager.Default.RegisterSkin(skinCreator);
      AsyncAdornerBootStrapper.RegisterLookAndFeel(
        "MetroBlack", "DevExpress.RealtorWorld.Win.SkinData.", typeof(Program).Assembly);
      DevExpress.LookAndFeel.UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle("Metropolis");
      Application.Run(new Form1());
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 
Tags: enable scroll pixcel gridview devexpressscroll smooth gridview c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn bật tính năng Scroll Pixcel in Touch trên GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2717 07:58:47, 09/01/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.