Hướng dẫn tạo Multi Group Report tự động trong VB.NET

Hướng dẫn tạo Multi Group Report tự động trong VB.NET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 18913 23:23:53, 25/07/2016C#   In bài viết

Hôm trước, mình đã có viết bài hướng dẫn các bạn tạo report tự động tham chiếu trực tiếp từ câu lệnh SQL server, hôm nay, mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách gom nhóm (tạo group) trong Xtra Report của Devexpress.

Các bạn có thể download phiên bản Devexpress 15.2 ở đường link sau:

https://laptrinhvb.net/bai-viet/phan-mem-ung-dung/Bo-cong-cu-DevExpress-15-1-7-(Full)/e15403997c0a026d.html

Đồng thời mình cũng hướng các bạn cách chèn số thứ tự vào đầu câu lệnh truy vấn SQL Server.

Cú Pháp: 

select ROW_NUMBER()OVER(Partition By Country Order By Country DESC) AS [Số thứ tự],
 CustomerID, ContactName, Address, City, Country, PostalCode, Phone, Fax from Customers

- Demo dưới này mình hướng dẫn các bạn chi tiết group nhiều field name khác nhau, có thể linh động tùy biến.

Giao diện Demo:

create group report devexpress

- Các bạn có thể xem trước video demo ứng dụng của mình bên dưới.

Bây giờ mình bắt đầu code:

- Đầu tiên, mình cần import thư viện vào

Imports System
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms
Imports DevExpress
Imports DevExpress.Data
Imports DevExpress.XtraReports.UI
Imports System.Data.SqlClient
Imports DevExpress.XtraPrinting.Drawing
Imports DevExpress.XtraSplashScreen
Imports System.Threading

- Tạo hàm kết nối tới database, và tạo hàm trả về một dataset.

Dim con As New SqlConnection
  Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=NORTHWND;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub
  Public Sub Dongketnoi()
    con.Close()
  End Sub
  Public Function LayDulieu(query As String) As DataSet
    Taoketnoi()
    Dim dt As New DataSet
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand(query, con)
    da.Fill(dt)
    Dongketnoi()
    Return dt
  End Function

- Viết sự kiện cho nút tạo Report

Private Sub btnCreateReport_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnCreateReport.Click
    SplashScreenManager.ShowForm(Me, GetType(loading), True, True, False)
    Dim report As New XtraReport()
    'cấu hình report
    report.PaperKind = System.Drawing.Printing.PaperKind.A4Rotated
    report.Margins = New System.Drawing.Printing.Margins(20, 20, 20, 20)
    'end cấu hình report
    Dim dataSet As DataSet = LayDulieu(txtQuery.Text)
    Dim dataTable As DataTable = dataSet.Tables(0)
    report.DataSource = dataSet
    'report.DataMember = "Customers"

    CreateReportHeader(report, txtTieude.Text, Color.PowderBlue, 32)
    CreateDetailBand(report, dataTable, "", Color.Silver, False)
    If txtFiled1.Text <> "" And txtField2.Text <> "" Then
      CreateGrouping(report, txtField2.Text, txtField2.Text)
      CreateGrouping(report, txtFiled1.Text, txtFiled1.Text)
    ElseIf txtField2.Text <> "" Then
      CreateGrouping(report, txtField2.Text, txtField2.Text)
    ElseIf txtField3.Text <> "" Then
      CreateGrouping(report, txtField3.Text, txtField3.Text)
    ElseIf txtFiled1.Text <> "" Then
      CreateGrouping(report, txtFiled1.Text, txtFiled1.Text)

    End If
    If rdoIsgroup.Text = 0 Then
      SetTextWatermark(report)
    Else
      SetPictureWatermark(report)
    End If
    CreateDetailReportBasedOnSubreport(report)
    report.ShowRibbonPreviewDialog()
    SplashScreenManager.CloseForm(False)
  End Sub

- Viết hàm tạo Report Header (tiêu đề của report)

Private Sub CreateReportHeader(ByVal report As XtraReportBase, ByVal caption As String, ByVal labelColor As Color, ByVal fontSize As Integer)
    'Creating a Report header
    Dim header As New ReportHeaderBand()
    report.Bands.Add(header)
    header.HeightF = 0

    Dim label As New XRLabel()
    header.Controls.Add(label)

    label.ForeColor = Color.Green
    label.Font = New Font("Tahoma", 25, FontStyle.Bold)
    label.Text = caption
    label.TextAlignment = DevExpress.XtraPrinting.TextAlignment.TopCenter
    label.LocationF = New PointF(0, 0)

    Dim rep As XtraReport = report.RootReport
    label.WidthF = rep.PageWidth - rep.Margins.Right - rep.Margins.Left
  End Sub

- Viết hàm chi tiết nhánh data dữ liệu load vào (table bạn load từ datase lên)

Private Sub CreateDetailBand(ByVal report As XtraReportBase, ByVal templateTable As DataTable, ByVal dataMember As String, ByVal backColor As Color, ByVal useStyles As Boolean)
    Dim detail As New DetailBand()
    report.Bands.Add(detail)

    detail.HeightF = 0

    ' Creating Header and Detail Tables
    Dim headerTable As New XRTable()

    report.Bands(BandKind.ReportHeader).Controls.Add(headerTable)
    headerTable.Height = 40
    Dim detailTable As New XRTable()
    detail.Controls.Add(detailTable)

    detailTable.BeginInit()
    headerTable.BeginInit()

    Dim headerRow As New XRTableRow()
    headerTable.Rows.Add(headerRow)


    Dim detailRow As New XRTableRow()
    detailTable.Rows.Add(detailRow)

    Dim colCount As Integer = templateTable.Columns.Count
    Dim rootReport As XtraReport = report.RootReport
    Dim pageWidth As Integer = (rootReport.PageWidth - (rootReport.Margins.Left + rootReport.Margins.Right))
    Dim colWidth As Single = pageWidth colCount
    'Creating an XRTableCell for each column in the corresponding DataTable
    For i As Integer = 0 To colCount - 1
      Dim headerCell As New XRTableCell()
      headerRow.Cells.Add(headerCell)
      headerCell.WidthF = colWidth
      headerCell.BackColor = Color.Orange
      headerCell.ForeColor = Color.White
      headerCell.Height = 40
      headerCell.Text = templateTable.Columns(i).Caption
      headerCell.TextAlignment = DevExpress.XtraPrinting.TextAlignment.MiddleLeft
      headerCell.Borders = DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.All
      headerCell.Font = New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Pixel)
      headerCell.Padding = New DevExpress.XtraPrinting.PaddingInfo(5, 5, 5, 5, 100.0F)

      Dim detailCell As New XRTableCell()
      detailRow.Cells.Add(detailCell)
      detailCell.WidthF = colWidth
      detailCell.Height = 20
      detailCell.Font = New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel)
      detailCell.Padding = New DevExpress.XtraPrinting.PaddingInfo(5, 5, 5, 5, 100.0F)
      Dim actualDM As String = String.Empty
      If dataMember = String.Empty Then
        actualDM = templateTable.Columns(i).Caption
      Else
        actualDM = String.Format("{0}.{1}", dataMember, templateTable.Columns(i).Caption)
      End If
      detailCell.DataBindings.Add("Text", Nothing, actualDM)
      detailCell.Borders = DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.Left Or DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.Bottom Or DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.Right
    Next i

    headerTable.EndInit()
    detailTable.EndInit()

    headerTable.LocationF = New PointF(0, report.Bands(BandKind.ReportHeader).HeightF)
    headerTable.WidthF = pageWidth
    headerTable.Font = New Font(headerTable.Font, FontStyle.Bold)

    detailTable.LocationF = New PointF(0, 0)
    detailTable.WidthF = pageWidth
  End Sub

- Tiếp tục, lập trình cho hàm tạo Group theo điều kiện mình lựa chọn

Private Sub CreateGrouping(ByVal report As XtraReport, fieldname As String, tieude As String)
    'Add a group to the RootReport
    Dim groupband As New GroupHeaderBand()
    report.Bands.Add(groupband)
    groupband.Height = 30
    groupband.WidthF = 40
    groupband.GroupUnion = GroupUnion.WithFirstDetail


    groupband.GroupFields.Add(New GroupField(fieldname))

    Dim label As New XRLabel()
    groupband.Controls.Add(label)

    label.DataBindings.Add("Text", Nothing, fieldname, tieude & ": {0}")
    label.TextAlignment = DevExpress.XtraPrinting.TextAlignment.MiddleLeft
    label.LocationF = New PointF(0, 0)
    label.WidthF = report.PageWidth - report.Margins.Right - report.Margins.Left
    label.Height = 30
    label.BackColor = Color.Gray
    label.ForeColor = Color.White
    label.Font = New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel)
    label.Padding = New DevExpress.XtraPrinting.PaddingInfo(5, 5, 5, 5, 100.0F)
    label.Borders = DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.Left Or DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.Right Or DevExpress.XtraPrinting.BorderSide.Bottom
  End Sub

- Viết hàm tạo subReport 

Private Sub CreateDetailReportBasedOnSubreport(ByVal report As XtraReport)
    'Create a Subreport
    Dim subreport As New XRSubreport()
    Dim detailBand As DetailBand = TryCast(report.Bands(BandKind.Detail), DetailBand)
    detailBand.Controls.Add(subreport)

    subreport.LocationF = New PointF(0, detailBand.HeightF)
    subreport.WidthF = report.PageWidth - report.Margins.Right - report.Margins.Left
    'Create a detail Report
    Dim detailReport As New XtraReport() With {.DataSource = report.DataSource, .DataMember = "Orders"}
    subreport.ReportSource = detailReport
  End Sub

- Tiếp tục viết 2 hàm tạo Water mask dạng Text và dạng Picture

Sub SetTextWatermark(ps As XtraReport)
    ' Create the text watermark.
    Dim textWatermark As New Watermark()

    ' Set watermark options.
    textWatermark.Text = "HTTP://LAPTRINHVB.NET"
    textWatermark.TextDirection = DirectionMode.ForwardDiagonal
    textWatermark.Font = New Font(textWatermark.Font.FontFamily, 40)
    textWatermark.ForeColor = Color.DodgerBlue
    textWatermark.TextTransparency = 150
    textWatermark.ShowBehind = False
    textWatermark.PageRange = "1,3-5"

    ' Add the watermark to a document.
    ps.Watermark.CopyFrom(textWatermark)
  End Sub

  Public Sub SetPictureWatermark(ps As XtraReport)
    ' Create the picture watermark.
    Dim pictureWatermark As New Watermark()

    ' Set watermark options.
    pictureWatermark.Image = Bitmap.FromFile("logo.png")
    pictureWatermark.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
    pictureWatermark.ImageTiling = False
    pictureWatermark.ImageViewMode = ImageViewMode.Zoom
    pictureWatermark.ImageTransparency = 150
    pictureWatermark.ShowBehind = True
    'pictureWatermark.PageRange = "2,4"

    ' Add the watermark to a document.
    ps.Watermark.CopyFrom(pictureWatermark)
  End Sub

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

LINK DOWNLOAD

Tags: gridviewreport

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn tạo Multi Group Report tự động trong VB.NET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 18913 23:23:53, 25/07/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.