NEWS

[DEVEXPRESS] Sử dụng công cụ TreeView làm ứng dụng quản lý FTP File Manager

[DEVEXPRESS] Sử dụng công cụ TreeView làm ứng dụng quản lý FTP File Manager
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3638 08:28:41, 25/03/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn sử dụng công cụ TreeView trên Devexpress làm công cụ Quản lý FTP File Manager.

[DEVEXPRESS] FTP File Manager Winform

Với ứng dụng code dưới đây, các bạn có thể dễ dàng tải thông tin file và folder trên ftp về phần mềm.

Giao diện demo ứng dụng FTP File Manager:

file_ftp_manager

Ở App này hiển thị các thông tin: Tên file or folder, kiểu dữ liệu, kích thước file.

Khi các bạn click vào từng file hoặc folder các bạn có thể lấy được Full đường dẫn.

Source code VB.NET:

Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraTreeList.Nodes
Imports FluentFTP

Partial Public Class FrmMain
  Dim loadCustomPath As Boolean = True

  Dim ftpClient As FtpClient
  Dim PATH_ROOT As String = "/"
  Dim SERVER As String = "127.0.0.1" '192.168.0.78
  Dim USERNAME As String = "user" 'admin
  Dim PASSWORD As String = "123456" '123


  Dim listMyImageCollection As List(Of MyImageCollection) = New List(Of MyImageCollection)

  Public Sub New()
    InitializeComponent()
    ftpClient = New FtpClient(SERVER, USERNAME, PASSWORD)
    ftpClient.Connect()

  End Sub

  Private Sub FrmMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    tree_filemanager.DataSource = New Object()
    tree_filemanager.StateImageList = ImageCollection
    tree_filemanager.OptionsBehavior.Editable = False
    tree_filemanager.OptionsView.EnableAppearanceEvenRow = True
    tree_filemanager.OptionsView.ShowCheckBoxes = True

    'Dim a = GetListFileFolderFTP(PATH_ROOT)

  End Sub
  Protected Overrides Sub OnShown(e As EventArgs)
    tree_filemanager.ExpandToLevel(1)
    MyBase.OnShown(e)
  End Sub

  Private Function GetListFileFolderFTP(path As String) As List(Of FTPFileInfo)
    Dim listData As New List(Of FTPFileInfo)
    For Each item As FtpListItem In ftpClient.GetListing(path)

      If item.Type = FtpFileSystemObjectType.File Then
        Dim size As Long = 0
        Dim ftpFileInfo As New FTPFileInfo
        ftpFileInfo.FileName = item.FullName
        ftpFileInfo.Size = size
        ftpFileInfo.Type = "File"
        listData.Add(ftpFileInfo)
      Else
        Dim ftpFileInfo As New FTPFileInfo
        ftpFileInfo.FileName = item.FullName
        ftpFileInfo.Size = 0
        ftpFileInfo.Type = "Folder"
        listData.Add(ftpFileInfo)
      End If


    Next
    Return listData
  End Function

  Private Sub tree_filemanager_VirtualTreeGetChildNodes(sender As Object, e As DevExpress.XtraTreeList.VirtualTreeGetChildNodesInfo) Handles tree_filemanager.VirtualTreeGetChildNodes
    Dim current As Cursor = Cursor.Current
    Cursor.Current = Cursors.WaitCursor
    If loadCustomPath Then
      e.Children = New String() {PATH_ROOT}
      loadCustomPath = False
    Else
      Try
        Dim path As String = CStr(e.Node)

        If Not IsFile(New DirectoryInfo(path)) Then
          Dim listFileAndFolder = GetListFileFolderFTP(path)
          Dim dirs() As String = listFileAndFolder.Where(Function(s) s.Type = "Folder").Select(Function(t) t.FileName).ToArray()
          Dim files() As String = listFileAndFolder.Where(Function(s) s.Type = "File").Select(Function(t) t.FileName).ToArray()
          Dim arr(dirs.Length + files.Length - 1) As String
          dirs.CopyTo(arr, 0)
          files.CopyTo(arr, dirs.Length)
          e.Children = arr
        Else
          Dim ftpFileInfo = CType(e.Node, FTPFileInfo)
          Dim listFileAndFolder = GetListFileFolderFTP(ftpFileInfo.FileName)
          If ftpFileInfo.Type.Equals("Folder") Then
            e.Children = listFileAndFolder
          Else
            e.Children = New Object() {}
          End If
        End If        'If ftpClient.DirectoryExists(path) Then
        '  Dim dirs() As String = listFileAndFolder.Where(Function(s) s.Type = "Folder").Select(Function(t) t.FileName).ToArray()
        '  Dim files() As String = listFileAndFolder.Where(Function(s) s.Type = "File").Select(Function(t) t.FileName).ToArray()
        '  Dim arr(dirs.Length + files.Length - 1) As String
        '  dirs.CopyTo(arr, 0)
        '  files.CopyTo(arr, dirs.Length)
        '  e.Children = arr
        'Else
        '  e.Children = New Object() {}
        'End If
      Catch
        e.Children = New Object() {}
      End Try
    End If
    Cursor.Current = current
  End Sub
  Private Sub tree_filemanager_VirtualTreeGetCellValue(sender As Object, e As DevExpress.XtraTreeList.VirtualTreeGetCellValueInfo) Handles tree_filemanager.VirtualTreeGetCellValue
    Dim di = e.Node

    If e.Column Is colName Then
      If di Is PATH_ROOT Then
        e.CellData = di.ToString()
      Else
        'Dim ftpFileInfo = CType(di, FTPFileInfo)
        e.CellData = New DirectoryInfo(di.ToString()).Name
      End If
    End If
    If e.Column Is colType Then
      If di Is PATH_ROOT Then
        e.CellData = "Root"
        Return
      End If

      If Not IsFile(New DirectoryInfo(di.ToString())) Then
        e.CellData = "Folder"
      Else
        e.CellData = "File"
      End If
    End If
    If e.Column Is colSize Then

      If IsFile(New DirectoryInfo(di.ToString())) Then
        e.CellData = ftpClient.GetFileSize(di.ToString())
      Else
        e.CellData = Nothing
      End If

    End If
  End Sub

  Private Function IsFile(ByVal info As DirectoryInfo) As Boolean
    Try
      Return info.Extension.Length > 0
    Catch
      Return False
    End Try
  End Function
  Dim index As Integer = 3
  Private Sub tree_filemanager_GetStateImage(sender As Object, e As DevExpress.XtraTreeList.GetStateImageEventArgs) Handles tree_filemanager.GetStateImage
    If e.Node.GetDisplayText("Type") = "Folder" Then
      e.NodeImageIndex = If(e.Node.Expanded, 1, 0)
    ElseIf e.Node.GetDisplayText("Type") = "File" Then
      Dim b = e.Node.GetDisplayText("Name")
      Dim existFileExtension = listMyImageCollection.Any(Function(x) x.FileExtension = Path.GetExtension(e.Node.GetDisplayText("Name")))
      If Not existFileExtension Then
        ImageCollection.AddImage(FileIconFromExtensionHelper.FileIconLoader.GetFileIcon(e.Node.GetDisplayText("Name"), False).ToBitmap())
        Dim myImage = New MyImageCollection()
        myImage.FileExtension = Path.GetExtension(e.Node.GetDisplayText("Name"))
        index = index + 1
        myImage.Index = index
        listMyImageCollection.Add(myImage)
      End If
      Dim myIndex = listMyImageCollection.Where(Function(x) x.FileExtension = Path.GetExtension(e.Node.GetDisplayText("Name"))).FirstOrDefault().Index

      e.NodeImageIndex = myIndex
    Else
      e.NodeImageIndex = 3
    End If
  End Sub

  Private Sub tree_filemanager_CustomDrawNodeCell(sender As Object, e As DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawNodeCellEventArgs) Handles tree_filemanager.CustomDrawNodeCell
    If e.Column Is Me.colSize Then
      If e.Node.GetDisplayText("Type") = "File" Then
        e.Appearance.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Far
        Dim size As Int64 = Convert.ToInt64(e.Node.GetValue("Size"))
        e.CellText = If(size = 0, "0 Byte", FileHelper.ToPrettySize(size))
      Else
        e.CellText = String.Format("<{0}>", e.Node.GetDisplayText("Type"))
      End If
    End If

    If e.Column Is Me.colName Then
      If e.Node.GetDisplayText("Type") = "File" Then
        e.Appearance.Font = New Font(e.Appearance.Font, FontStyle.Bold)
      End If
    End If
  End Sub

  Private Sub tree_filemanager_AfterCheckNode(sender As Object, e As DevExpress.XtraTreeList.NodeEventArgs) Handles tree_filemanager.AfterCheckNode
    If e.Node.CheckState = CheckState.Checked Then
      If e.Node.GetValue(1) Is "File" Then
        MsgBox("Checked: File - " & FullNameByNode(e.Node, 0))
      End If

      If e.Node.GetValue(1) Is "Folder" Or e.Node.GetValue(1) Is "Drive" Then
        MsgBox("Checked: Folder - " & FullNameByNode(e.Node, 0))
      End If
    End If
    If e.Node.CheckState = CheckState.Unchecked Then

      If e.Node.GetValue(1) Is "File" Then
        MsgBox("Unchecked: File - " & FullNameByNode(e.Node, 0))
      End If

      If e.Node.GetValue(1) Is "Folder" Or e.Node.GetValue(1) Is "Drive" Then
        MsgBox("Unchecked: Folder - " & FullNameByNode(e.Node, 0))
      End If
    End If
  End Sub

  Private Function FullNameByNode(ByVal node As TreeListNode, ByVal columnId As Integer) As String
    Dim ret As String = node.GetValue(columnId).ToString()
    Do While node.ParentNode IsNot Nothing
      node = node.ParentNode
      ret = String.Concat(node.GetValue(columnId), "\").TrimEnd("\"c) & "\" & ret
    Loop
    Return ret
  End Function

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

    'Dim nodes As List(Of TreeListNode) = tree_filemanager.GetNodeList()
    tree_filemanager.ExpandAll()
    For Each node As TreeListNode In tree_filemanager.GetNodeList()
      'MsgBox(node.GetDisplayText(0))
      'node.SetValue("duongdan", FullNameByNode(node, 1)) ' Lấy nguyên đường dẫn
      node.SetValue("duongdan", FullNameByNode(node, 0))
      node.SetValue("tenfile", node.GetDisplayText("Name"))
      node.SetValue("id", 1)
      node.SetValue("daky", 0)
      node.SetValue("nguoinhan", "")
      node.SetValue("lantai", 0)
      node.SetValue("nguoitao", "Tự động")
      node.SetValue("ngaytao", Now())
      node.SetValue("nguoisua", "")
    Next

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    'tree_filemanager.ExpandToLevel(1)
    loadCustomPath = True
    tree_filemanager.DataSource = New Object()
    tree_filemanager.ExpandToLevel(1)
  End Sub
End Class

Ở bài viết này, mình sử dụng thư viện Fluent FTP để làm việc với FTP.

Các bạn, có thể tìm hiểu thêm về thư viện Fluent FTP ở đây.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Sử dụng công cụ TreeView làm ứng dụng quản lý FTP File Manager
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3638 08:28:41, 25/03/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.