NEWS

[SQL SERVER] Chia sẽ hàm convert table sang class C#

[SQL SERVER] Chia sẽ hàm convert table sang class C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6261 07:37:36, 14/04/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẽ các bạn một hàm trong sqlserver dùng để chuyển một table bất kỳ trong sqlserver thành một class C#.

[SQLSERVER] Convert Table Name to Class C#

Trong lập trình hướng đối tượng C#, các bạn thường tạo ra những Class từ TableName trong database.

Nếu bạn nào đã sử dụng Linq 2 SQL hay Entity Framework thì khi visual studio kết nối với database từ nó sẽ tự động sinh ra cho các bạn các class object tương ứng với những table mà bạn liên kết.

Dưới đây là hàm giúp các bạn có thể dễ dàng chuyển table name sang class:

Ví dụ mình demo bên dưới mình sẽ chuyển table name tbl_user sang class C#

Source code SQL SERVER:

declare @TableName sysname = 'tbl_user'
declare @Result varchar(max) = 'public class ' + @TableName + '
{'

select @Result = @Result + '
  public ' + ColumnType + NullableSign + ' ' + ColumnName + ' { get; set; }
'
from
(
  select 
    replace(col.name, ' ', '_') ColumnName,
    column_id ColumnId,
    case typ.name 
      when 'bigint' then 'long'
      when 'binary' then 'byte[]'
      when 'bit' then 'bool'
      when 'char' then 'string'
      when 'date' then 'DateTime'
      when 'datetime' then 'DateTime'
      when 'datetime2' then 'DateTime'
      when 'datetimeoffset' then 'DateTimeOffset'
      when 'decimal' then 'decimal'
      when 'float' then 'float'
      when 'image' then 'byte[]'
      when 'int' then 'int'
      when 'money' then 'decimal'
      when 'nchar' then 'string'
      when 'ntext' then 'string'
      when 'numeric' then 'decimal'
      when 'nvarchar' then 'string'
      when 'real' then 'double'
      when 'smalldatetime' then 'DateTime'
      when 'smallint' then 'short'
      when 'smallmoney' then 'decimal'
      when 'text' then 'string'
      when 'time' then 'TimeSpan'
      when 'timestamp' then 'DateTime'
      when 'tinyint' then 'byte'
      when 'uniqueidentifier' then 'Guid'
      when 'varbinary' then 'byte[]'
      when 'varchar' then 'string'
      else 'UNKNOWN_' + typ.name
    end ColumnType,
    case 
      when col.is_nullable = 1 and typ.name in ('bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetimeoffset', 'decimal', 'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'smalldatetime', 'smallint', 'smallmoney', 'time', 'tinyint', 'uniqueidentifier') 
      then '?' 
      else '' 
    end NullableSign
  from sys.columns col
    join sys.types typ on
      col.system_type_id = typ.system_type_id AND col.user_type_id = typ.user_type_id
  where object_id = object_id(@TableName)
) t
order by ColumnId

set @Result = @Result + '
}'

print @Result

Kết quả trả về khi chạy câu lệnh sql trên:

public class tbl_user
{
  public string tendangnhap { get; set; }

  public string matkhau { get; set; }

  public bool? truycap { get; set; }

  public string sodtgui { get; set; }

  public string nguoitd { get; set; }

  public string thoigian { get; set; }

  public bool? kt { get; set; }

  public int? ma { get; set; }

  public string maphongban { get; set; }

  public string tenphongban { get; set; }

  public int? manv { get; set; }

  public int? nhomuser { get; set; }

  public int? cap { get; set; }

  public bool? morong { get; set; }

  public string avatar { get; set; }

  public string firstname { get; set; }

  public string lastname { get; set; }

  public int id { get; set; }

  public string email { get; set; }

  public bool? online { get; set; }

  public bool? sms { get; set; }

  public bool? duyet { get; set; }

  public string phanhe { get; set; }

  public string groupuser { get; set; }

  public bool? nhanthongbao { get; set; }

  public string vitri { get; set; }

  public string makpi { get; set; }

}

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] Chia sẽ hàm convert table sang class C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6261 07:37:36, 14/04/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.