[SQLSERVER] Hàm tạo đổi từ số sang số la mã và ngược lại

[SQLSERVER] Hàm tạo đổi từ số sang số la mã và ngược lại
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17404 14:42:42, 16/09/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn hai hàm Chuyển đổi từ số sang số la mã, và từ số la mã sang số trong sqlserver.

Nếu bạn nào có tạo report trong C#  hay ứng dụng thì đây sẽ là hai hàm hữu ích cho các bạn, dễ dàng chuyển đổi qua lại nhanh chóng.

Ở bên dưới mình sẽ giới thiệu cho bạn hai function ToRoman (chuyển đổi số sang số la mã) và FromRoman (Chuyển đổi từ số la mã sang số).

chuyển đổi số sang số la mã sqlserver

1. Hàm chuyển đổi từ số sang số la mã:

CREATE FUNCTION [dbo].[ToRoman] (@Number INT)
 /**
 summary:  >
 This is a simple routine for converting a decimal integer into a roman numeral.
 Author: Phil Factor
 Revision: 1.2
 date: 3rd Feb 2014
 Why: converted to run on SQL Server 2008-12
 example:
   - code: Select dbo.ToRomanNumerals(187)
   - code: Select dbo.ToRomanNumerals(2011)
 returns:  >
 The Mediaeval-style 'roman' numeral as a string.
 **/  
 RETURNS NVARCHAR(100)
 AS
 BEGIN
 IF @Number<0
   BEGIN
   RETURN 'De romanorum non numero negative'
   end             
  IF @Number> 200000
   BEGIN
   RETURN 'O Juppiter, magnus numerus'
   end             
  DECLARE @RomanNumeral AS NVARCHAR(100)
  DECLARE @RomanSystem TABLE (symbol NVARCHAR(20) 
                  COLLATE SQL_Latin1_General_Cp437_BIN ,
                DecimalValue INT PRIMARY key)
  INSERT INTO @RomanSystem (symbol, DecimalValue)
   VALUES('I', 1),
      ('IV', 4),
      ('V', 5),
      ('IX', 9),
      ('X', 10),
      ('XL', 40),
      ('L', 50),
      ('XC', 90),
      ('C', 100),
      ('CD', 400),
      ('D', 500),
      ('CM', 900),
      ('M', 1000),
      (N'|ↄↄ', 5000),
      (N'cc|ↄↄ', 10000),
      (N'|ↄↄↄ', 50000),
      (N'ccc|ↄↄↄ', 100000),
      (N'ccc|ↄↄↄↄↄↄ', 150000)
 
  WHILE @Number > 0
   SELECT @RomanNumeral = COALESCE(@RomanNumeral, '') + symbol,
       @Number = @Number - DecimalValue
   FROM  @RomanSystem
   WHERE  DecimalValue = (SELECT MAX(DecimalValue)
               FROM  @RomanSystem
               WHERE  DecimalValue <= @number)
  RETURN COALESCE(@RomanNumeral,'nulla')

2. Hàm chuyển đổi từ số la mã sang số tự nhiên

CREATE FUNCTION [dbo].[FromRoman] (@RomanNumeral NVarchar(100))
 /**
 summary:  >
 This is a simple routine for converting roman numeral into an integer
 Author: Phil Factor
 Revision: 1.2
 date: 2nd Feb 2014
 Why: converted to run on SQL Server 2008-12
 example:
   - code: Select dbo.FromRomanNumerals('CXVII')
   - code: Select dbo.FromRomanNumerals('')
 returns:  >
 The Integer.
 **/  
 RETURNS int
 AS
 BEGIN
  DECLARE @RomanSystem TABLE (symbol NVARCHAR(20) 
                  COLLATE SQL_Latin1_General_Cp437_BIN,
                DecimalValue INT PRIMARY key)
  DECLARE @Numeral INT
  DECLARE @Rowcount int
  DECLARE @InString int
  SELECT @inString=LEN(@RomanNumeral),@rowcount=100
 IF @RomanNumeral='nulla' return 0
  INSERT INTO @RomanSystem (symbol, DecimalValue)
   VALUES('I', 1),
      ('IV', 4),
      ('V', 5),
      ('IX', 9),
      ('X', 10),
      ('XL', 40),
      ('L', 50),
      ('XC', 90),
      ('C', 100),
      ('CD', 400),
      ('D', 500),
      ('CM', 900),
      ('M', 1000),
      (N'|ↄↄ', 5000),
      (N'cc|ↄↄ', 10000),
      (N'|ↄↄↄ', 50000),
      (N'ccc|ↄↄↄ', 100000),
      (N'ccc|ↄↄↄↄↄↄ', 150000)
 
 WHILE @instring>0 AND @RowCount>0
   BEGIN
   SELECT TOP 1 @Numeral=COALESCE(@Numeral,0)+ DecimalValue,
         @InString=@Instring-LEN(symbol) FROM
   @RomanSystem 
   Where RIGHT(@RomanNumeral,@InString) LIKE symbol+'%'
      COLLATE SQL_Latin1_General_CP850_Bin
   AND @Instring-LEN(symbol)>=0
   ORDER BY DecimalValue DESC
   SELECT @Rowcount=@@Rowcount
   end
 RETURN CASE WHEN @RowCount=0 THEN NULL ELSE @Numeral END
 END

* Ví dụ: Bây giờ mình sẽ thực hiện chạy 2 câu lệnh sau:

đổi số la mã trong sqlserver

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hàm tạo đổi từ số sang số la mã và ngược lại
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17404 14:42:42, 16/09/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.