NEWS

[SQL SERVER] Hướng dẫn tạo bảng cấu trúc cây theo phương pháp đệ quy

[SQL SERVER] Hướng dẫn tạo bảng cấu trúc cây theo phương pháp đệ quy
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6192 10:37:57, 27/03/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cây đệ quy trong SQL SERVER.

Trong nhiều trường hợp xử lý số liệu trên sql server, chúng ta cần tạo một danh sách theo dạng hình cây để hiển thị thông tin một cách trực quan. Ví dụ như hệ thống tài khoản trong kế toán, cây thư mục của window.. đó là các mô hình biểu diển thông tin theo dạng hình cây.

Phương án:

Có rất nhiều cách khác nhau để có thể đem lại một kết quả như trên. Nhưng nếu bạn làm việc với Sql server thì có một phương án rất hiệu quả và tối ưu đó chính là sử dụng RCTE (recursive common table expression)

Thực hiện:

Ta lấy ví dụ về mô hình hoạt động của một công ty, gồm các thông tin nhân viên, chức vụ

Ta có bảng nhân viên gồm các trường Id nhân viên, Tên nhân viên, Id người quản lý

 

-- Tạo bảng tạm
IF OBJECT_ID('Tempdb..#Employee', 'U') IS NOT NULL
	DROP TABLE #Employee

CREATE TABLE #Employee (EmployeeID INT,
					EmployeeName NVARCHAR(128),
					ManagerID INT)

-- Insert các dử liệu
INSERT INTO #Employee VALUES(1, N'Nguyễn Văn Z', NULL)
INSERT INTO #Employee VALUES(21, N'Nguyễn Văn B', 1)
INSERT INTO #Employee VALUES(2, N'Nguyễn Văn C', 21)
INSERT INTO #Employee VALUES(5, N'Nguyễn Văn D', 21)
INSERT INTO #Employee VALUES(4, N'Nguyễn Văn V', 1)

-- Kiểm tra
SELECT * FROM #Employee ORDER BY EmployeeName ;

-- Tiến hành đệ quy bằng RCTE
WITH DirectReports (EmployeeID, ManagerID, EmployeeName, EmployeeLevel, Sort)
AS
(
	-- Mệnh đề đệ quy
	SELECT /* Thông tin chung có thể joine với các bảng khác */
			e.EmployeeID,
			e.ManagerID,
			e.EmployeeName,
			/* Bậc bắt đầu tính */
			1 AS EmployeeLevel,
			/* Chỉ tiêu sắp xếp dử liệu */
			CAST(e.EmployeeName AS NVARCHAR(255)) AS Sort
	FROM #Employee e
	WHERE e.ManagerID IS NULL

	-- Ràng buộc đệ quy
	UNION ALL
	SELECT /* Thông tin chung có thể joine với các bảng khác */
			e.EmployeeID,
			e.ManagerID,
			e.EmployeeName,
			/* Bậc sẻ được tăng lên dần */
			d.EmployeeLevel + 1 AS EmployeeLevel,
			/* Chỉ tiêu sắp xếp dử liệu */
			CAST(RTRIM(d.Sort) + e.EmployeeName AS NVARCHAR(255)) AS Sort
	FROM #Employee e
		-- Bắt buộc của đệ quy là kết quả phải đi đến giới hạn
		INNER JOIN DirectReports d ON d.EmployeeID = e.ManagerID
)
SELECT EmployeeID,
		REPLIcate(' + ', (EmployeeLevel - 1)) + EmployeeName AS EmployeeName, EmployeeLevel
	FROM DirectReports ORDER BY Sort

-- Xóa bảng tạm
DROP TABLE #Employee

table để quy sqlserver

HAVE FUN :)

Theo tuanlpm.wordpress.com

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] Hướng dẫn tạo bảng cấu trúc cây theo phương pháp đệ quy
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6192 10:37:57, 27/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.