NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng CROSS APPLY và OUTER APPLY trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng CROSS APPLY và OUTER APPLY trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 13046 15:48:55, 24/08/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Cross ApplyOuter Apply trong cơ sở dữ liệu sqlserver.

+ Để ví dụ, cho các bạn dễ hiểu và cách sử dụng Cross Apply như thế nào, các bạn xem hai hình bên dưới.

Đầu tiên ta có bảng table sinhvien như sau:

sử dụng cross apply trong sqlserver

Và bây giờ là mình muốn truy vấn dữ liệu sao, để tách được mỗi ô tên sinh viên là một môn học như hình bên dưới:

sử dụng outer apply sqlserver

Bắt đầu thực hiện thôi các bạn:

Đầu tiên, các bạn cần tạo cho mình dữ liệu demo như sau:

CREATE TABLE dbo.sinhvien(tensinhvien NVARCHAR(20), monhoc nVARCHAR(1000))
 
INSERT INTO dbo.sinhvien(tensinhvien, monhoc)
VALUES(N'Nguyễn Thảo', 'C#,VB.NET,PHP,SQLSERVER,ANDROID'),
(N'Hoàng Thị Thảo', 'Word,Excel,C++'),
(N'Lập trình VB.NET', 'VB.NET,Laravel,NodeJS,HTML,Pascal')

SELECT * FROM dbo.sinhvien

Sau khi, tạo dữ liệu demo, các bạn viết cho mình hàm function fn_split để tách chuỗi các môn học thành từng value trong bảng table như hình bên dưới.

Hàm function fn_split như thế nào, các bạn sẽ hình bên dưới sẽ hiểu:

cross apply va outer apply trong sqlserver

Source code T-SQL functon fn_split:

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
SET ANSI_NULLS ON
GO
ALTER FUNCTION fn_Split(@text varchar(8000), @delimiter varchar(20) = ' ')
RETURNS @Strings TABLE
(  
 position int IDENTITY PRIMARY KEY,
 value varchar(8000) 
)
AS
BEGIN

DECLARE @index int
SET @index = -1

WHILE (LEN(@text) > 0)
 BEGIN 
  SET @index = CHARINDEX(@delimiter , @text) 
  IF (@index = 0) AND (LEN(@text) > 0) 
   BEGIN 
    INSERT INTO @Strings VALUES (@text)
     BREAK 
   END 
  IF (@index > 1) 
   BEGIN 
    INSERT INTO @Strings VALUES (LEFT(@text, @index - 1)) 
    SET @text = RIGHT(@text, (LEN(@text) - @index)) 
   END 
  ELSE
   SET @text = RIGHT(@text, (LEN(@text) - @index))
  END
 RETURN
END
GO

- Bây giờ, các bạn thực hiện câu truy vấn sử dụng Cross Apply để ra kết quả như mình mong muốn.

SELECT sinhvien.tensinhvien, monhoc.value AS monhoc
FROM dbo.sinhvien sinhvien
CROSS APPLY dbo.fn_Split(sinhvien.monhoc, ',') monhoc

=> Kết quả khi thực hiện truy vấn

outer apply sqlserver

Cơ chế hoạt động của APPLY tương tự như đoạn mô tả dùng con trỏ ở trên: SELECT từ bảng chính, với mỗi bản ghi gọi đến hàm lấy kết quả ghép chung vào kết quả trả về. Tuy nhiên cơ chế này hoàn toàn dựa vào tập (set-based) nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với con trỏ. Bạn có thể hình dung APPLY với hàm tương tự như JOIN với bảng: liên kết với bảng thì dùng JOIN, liên kết với hàm thì dùng APPLY. Ở ví dụ trên tôi dùng CROSS APPLY, cư xử của nó giống như INNER JOIN. Khi cần tương tự như OUTER JOIN, bạn dùng OUTER APPLY.

HAVE FUN heart

Tags: cross applyouter apply

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng CROSS APPLY và OUTER APPLY trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 13046 15:48:55, 24/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.